Соціально-педагогічна діяльність з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі розробки програми соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: уперше теоретично обґрунтовано комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти, засновану на створенні освітнього середовища, яке враховує психофізіологічні особливості означеної категорії дітей, орієнтована на забезпечення взаємодії педагогічного колективу, психолога та сім'ї, що сприяє розвитку комунікативних навичок дитини, тренує маніпуляції з предметами та організує робоче місце; уточнено сутність понять «соціальна адаптація», «соціальна адаптація молодших школярів з особливими освітніми потребами», «соціально-педагогічна діяльність з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами», критерії та показники рівня сформованості комунікативних умінь молодших школярів. Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що розроблена та апробована програма соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами може бути використана в практичній діяльності соціальних педагогів, педагогічних працівників (зокрема, класних керівників) закладів загальної середньої освіти при організації освітньо-виховної та комунікативно-творчої діяльності молодших школярів з особливими освітніми потребами. У першому розділі наукової роботи представлено аналіз понять «соціальна адаптація», «соціальна адаптація молодших школярів з особливими освітніми потребами», «соціально-педагогічна діяльність з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами»; з’ясовано сутність і особливості соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти; теоретично обґрунтовано й розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти, засновану на створенні освітнього середовища, яке враховує психофізіологічні особливості означеної категорії дітей, орієнтована на забезпечення взаємодії педагогічного колективу, психолога та сім'ї, що сприяє розвитку комунікативних навичок дитини, тренує маніпуляції з предметами та організує робоче місце. У другому розділі розкрито організацію, етапи та результати соціально-педагогічного експерименту з перевірки розробленої програми соціальнопедагогічної діяльності У другому розділі розкрито організацію, етапи та результати соціально-педагогічного експерименту з перевірки розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників рівня сформованості комунікативних умінь молодших школярів було проведено діагностику і здійснено оцінку рівня сформованості комунікативних умінь молодших школярів з особливими освітніми потребами, що підтвердило необхідність організації цілеспрямованої соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації означеної категорії дітей в закладах загальної середньої освіти. Формувальний експеримент передбачав впровадження заходів розробленої нами програми різними суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи й оцінено ефективність впровадження розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. The scientific novelty of the obtained results is that: consists in the fact that: for the first time, a comprehensive program of socio-pedagogical activities for the social adaptation of younger schoolchildren with special educational needs in general secondary education institutions has been theoretically substantiated, based on the creation of an educational environment that takes into account the psychophysiological features of the specified category of children, focused on ensuring the interaction of the pedagogical team, psychologist and family, which promotes the development of the child's communication skills, trains the manipulation of objects and organizes the workplace; the essence of the concepts "social adaptation", "social adaptation of younger schoolchildren with special educational needs", "social-pedagogical activities for social adaptation of younger schoolchildren with special educational needs", criteria and indicators of the level of formation of communication skills of younger schoolchildren have been specified. The practical significance of the research results is that the developed and tested program of socio-pedagogical activity on the social adaptation of younger schoolchildren with special educational needs can be used in the practical activities of social pedagogues, pedagogical workers (in particular, class teachers) of general secondary education institutions in the organization of educational and communicative - creative activity of younger schoolchildren with special educational needs.
Опис
Ключові слова
соціальна адаптація, молодший школяр, дитина з особливими освітніми потребами, соціально-педагогічна діяльність, програма, social adaptation, junior high school student, a child with special educational needs, socio-pedagogical activity, program
Цитування
Долобовська М. С. Соціально-педагогічна діяльність з соціальної адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня бакалавр : спец. 231 Соціальна робота / М. С. Долобовська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл. + дод.
Колекції