ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто принципи правового статусу народного депутата України. Народний депутат України володіє унікальним конституційно-правовим статусом, котрий поєднує в собі непоєднувані, на перший погляд, риси посадової особи Верховної Ради України, народного представника, опосередковуючого інституту представницької демократії та загальнонаціонального політика. Правова природа депутатського мандата знаходить вияв у сукупності принципів, які, по суті, визначають конституційну модель представницького мандата. Зазначено, що закріплення та реалізація основних принципів статусу народного депутата України має надзвичайно важливе значення при формуванні цілісної характеристики його правового становища і є визначальним та вихідним аспектом щодо інших елементів конституційно-правового статусу народного депутата України. The publication examines the principles of the legal status of a people's deputy of Ukraine. The People's Deputy of Ukraine has a unique constitutional and legal status, which combines, at first glance, incompatible features of an official of the Verkhovna Rada of Ukraine, a people's representative, a mediating institution of representative democracy, and a national politician. The legal nature of the deputy mandate is manifested in a set of principles that, in fact, determine the constitutional model of the representative mandate. It is noted that the establishment and implementation of the basic principles of the status of a people's deputy of Ukraine is extremely important in the formation integral characteristic of his legal position and is a determining and initial aspect in relation to other elements of the constitutional and legal status of a people's deputy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
конституційно-правовий статус, народні депутати, депутатський мандат, магістерські роботи, constitutional and legal status, people's deputies, deputy mandate, master's theses
Цитування
Рижик Т. В. Принципи правового статусу народного депутата України / Т. В. Рижик // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 179–183.