ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, а також сучасних проблем філософсько-психологічної антропології. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам вищих закладів освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in in the context of modern challenges. It contains the results of research by scientists, lecturers, and teachers, scientific research of doctoral students, postgraduate students, and students on the development of pedagogical science and education, psychological and pedagogical aspects of inclusive education, implementation of innovative technologies, development of a gifted personality in the modern educational environment, as well as modern problems philosophical and psychological anthropology. The materials will be useful for researchers, doctoral students, postgraduate students, teachers, masters and students of higher education institutions, and practitioners in the field of education.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка фахівця, педагогічна освіта, виховання, дидактика, інклюзивна освіта, інноваційні технології, обдарованість, освітнє середовище, professional training of a specialist, pedagogical education, upbringing, didactics, inclusive education, innovative technologies, giftedness, educational environment
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – 475 с.