ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості підготовки студентів до професійної самореалізації. Сучасна концепція освіти орієнтована на самореалізацію особистості, формування знань, умінь та навичок, творчих якостей особистості, що необхідні для трудової та суспільної діяльності. Зазначено, що професійна освіта має забезпечувати статус особистості у суспільстві, сприяти затребуваності фахівця та створювати умови для становлення і розвитку громадянського суспільства. Практико-орієнтовані освітні технології необхідні для загальної шкільної освіти та професійного навчання. Тим паче, що функції педагога як професіонала спрямовані на виховання дітей та молоді, формування інтелектуальної та мотиваційно-вольової орієнтації на соціалізацію, освоєння та втілення у життя всієї сукупності цінностей, що становлять феномен громадянськості. The publication examines the peculiarities of preparing students for professional self-realization. Modern concept of education focused on the self-realization of the individual, the formation of knowledge, abilities and skills, the creative qualities of the individual, which are necessary for work and social activities. It is noted that professional education should ensure the status of an individual in society, promote demand for specialists and create conditions for the formation and development of civil society. Practice-oriented educational technologies are necessary for general school education and vocational training. Especially since the functions of a teacher as a professional are aimed at educating children and youth, the formation of an intellectual and motivational orientation to socialization, mastering and implementing the entire set of values that constitute the phenomenon of citizenship.
Опис
Ключові слова
освітній процес, вчителі, підготовка фахівців, професійна самореалізація, аспірантські роботи, educational process, teachers, training of specialists, professional self-realization, postgraduate works
Цитування
Прищепов М. М. Особливості підготовки студентів до професійної самореалізації / М. М. Прищепов // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 208–211.