Вербальні стереотипи: етноментальний вимір мовної картини світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті зазначає, що будучи елементами мовної картини світу, вербальні стереотипи інтерпретують дійсність в межах певної етносвідомості, презентуючи ту візію світу в його фрагментах, яка видається етносу традиційною, стійкою, зрозумілою і звичною, до того ж закріпленою в мовних, зокрема лексико-семантичних, граматичних, стилістичних, комунікативних ресурсах. Автор статьи отмечает, что будучи элементами языковой картины мира, вербальные стереотипы интерпретируют действительность в пределах определенного этносознания, представляя то видение мира в его фрагментах, которое выдается этносу традиционным, устойчивым, понятным и привычным, к тому же закрепленным в языковых, в частности лексико-семантических , грамматических, стилистических, коммуникативных ресурсах. The author of the article notes that being elements of the linguistic picture of the world, verbal stereotypes interpret reality within a certain ethnic consciousness, presenting the vision of the world in its fragments, which seems to the ethnos traditional, stable, clear and familiar, and enshrined in linguistic , grammatical, stylistic, communicative resources.
Опис
Ключові слова
лінгвістика, лінгвокультура, мовна картина світу, вербальні стереотипи, етнокультурний вимір, етноментальний вимір, лингвистика, лингвокультура, языковая картина мира, вербальные стереотипы, этнокультурное измерение, этноментальное измерение, linguistics, linguoculture, linguistic picture of the world, verbal stereotypes, ethnocultural dimension, ethnomental dimension
Цитування
Маленко О. О. Вербальні стереотипи: етноментальний вимір мовної картини світу / О. О. Маленко // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 121–127.