Дисперсні системи з газоподібним дисперсійним середовищем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено властивості аерозолів, їх вплив на навколишнє середовище та способи раціонального використання аерозолів в довкіллі. Об’єкти дослідження – аерозолі добуті з деревини горіхоплідних, кісточкових, плодових рослин; цинку, магнію; спрей для волосся, спрей туалетної води. Предмет дослідження – розмір та форма частинок аерозолів. Розкрито сутність понять аерозолю, розміру та форми аерозольних часток, класифікацію аерозолів, властивості аерозолів. Експериментально визначено розмір та форми аерозольних систем типу т/г, р/г. Розроблено методичні матеріали по використанню результатів дипломної роботи в шкільному курсі хімії. The qualification work investigates the properties of aerosols, their impact on the environment and ways of rational use of aerosols in the environment. The objects of research are aerosols extracted from the wood of nut, stone and fruit plants; zinc, magnesium; hair spray, toilet water spray. The subject of the study is the size and shape of aerosol particles. The essence of the concepts of aerosol, size and shape of aerosol particles, classification of aerosols, properties of aerosols are revealed. The size and shape of aerosol systems are experimentally determined such as t/h, r/h. Methodological materials on the use of the results of the thesis in the school chemistry course have been developed.
Опис
Ключові слова
аерозолі, спреї, довкілля, aerosols, sprays, environment
Цитування
Петренко О. В. Дисперсні системи з газоподібним дисперсійним середовищем : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Хімія) / О. В. Петренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 54 с. : іл., табл.
Колекції