ЧАСТКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
В Україні на законодавчому рівні не визначено правовий режим частки у статутному капіталі господарського товариства, у зв‘язку з чим виникає низка проблем у правозастосовчій діяльності. Однією з таких проблем є визначення порядку поділу майна подружжя, до складу якого входить частка у статутному капіталі господарського товариства. Зроблено висновок, що частка у статутному капіталі господарського товариства є окремим об‘єктом цивільних прав з спеціальним правовим режимом. Для уникнення проблем у правозастосовчій діяльності, для створення гарантії щодо захисту права власності на такий об‘єкт у цивільному законодавстві необхідно визначити його правовий режим. In Ukraine, the legal regime of a share in the charter capital of a company is not defined at the legislative level, which creates a number of problems in law enforcement. One of these problems is determining the procedure for division of marital property, which includes a share in the charter capital of a company. The author concludes that a share in the charter capital of a business entity is a separate object of civil rights with a special legal regime. In order to avoid problems in law enforcement activities and to create a guarantee of protection of property rights to such an object, it is necessary to define its legal regime in civil law.
Опис
Ключові слова
цивільне законодавство, сімейне право, правовий режим, право власності, civil law, family law, legal regime, property rights
Цитування
Пономаренко О. М. Частка у статутному капіталі господарського товариства як об’єкт права спільної сумісної власності подружжя / О. М. Пономаренко, К. О. Мешкова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 358–361.