Psychological characteristics of emotional burnout among freelancers

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Relevance of the problem: The relevance of the given topic is stipulated by the fact that recently the problems connected with high stress that accompanies fulfillment of professional duties by the representatives of certain professions have been actively discussed in the society and in scientific circles. In spite of the fact that emotional burnout syndrome is thoroughly studied in a psychological science, most of researches are focused on representatives of quite limited range of professions (doctors, pedagogues, social workers, journalists, law enforcement). At the same time, the above-mentioned fact of freelancers' increase predetermines the necessity to study this group of subjects as well. Aim of research: to define the characteristics of emotional burnout syndrome manifestation among freelancers. Methodology and sample: the sample consists of 31 freelancers (26 women and 5 men aged 24 to 56, self-employed from 1 to 30 years) and 31 full-time employees (25 women and 6 men aged 23 to 57, full-time employed from 1 to 30 years). The material for the study was collected on the platform https://m.facebook.com in the communities "Freelancers, unite", "Translation, Freelancing, Organizational Issues" and "Freelancer", "Ukrainian translators", "Freelancers іn Ukraіne". All the participants of the study perform their full-time or freelance activities on the territory of the CIS. Results and conclusions: Differences in the level of burnout phases formation among full-time employees and freelancers as well as some statistically significant features of freelancers' experience of this syndrome in comparison with full-time employees have been determined. It was found out that freelancers have lower formation of some phases of emotional burnout, however the analysis revealed the following features of freelancers' burnout: freelancers have more expressed indexes of the symptoms of cornering, dissatisfaction with themselves, inadequate selective emotional reactions. The emotional alienation symptom indicator is also high. The high level of professional achievement reduction in the freelancer group, as determined by the MBI questionnaire, indicates a possible tendency to devalue one's own achievements. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що останнім часом у суспільстві та у наукових колах активно обговорюються проблеми, пов'язані з великою напругою, що супроводжує виконання представниками певних професій своїх професійних обов’язків. Незважаючи на той факт, що синдром емоційного вигорання ретельно вивчається в психологічній науці, більшість досліджень спрямована на представників досить обмеженого кола професій (медики, педагоги, соціальні працівники, журналісти, правоохоронці). Водночас, вище зазначений факт збільшення кількості фрілансерів зумовлює необхідність дослідження також ї цієї групи суб’єктів. Мета дослідження: визначити особливості прояву синдрому емоційного вигорання у фрілансерів. Методи дослідження: теоретичні (аналіз і систематизація наукових відомостей за проблемою синдрому емоційного вигорання у фрілансерів); методи збору емпіричних даних (методика діагностики рівня емоційного вигорання В. В. Бойка, Опитувальник «вигорання» МВІ за редакцією К. Маслач та С. Джексон, в адаптації Н.Є. Водоп'янової); методи математичної статистики (описові статистики, U-критерій Манна-Уітні). Результати і висновки: Визначено відмінності як у рівні сформованості фаз вигорання у штатних робітників та у фріласнерів, так і окремі статистично значущі особливості переживання цього синдрому фрілансерами в порівнянні зі штатними працівниками. Було з’ясовано, що фрілансери мають меншу сформованість окремих фаз емоційного вигорання, втім, аналіз з’ясував такі особливості вигорання фрілансерів: фрілансери мають більш виражені показники за симптомами загнаність у кут, незадоволеність собою, неадекватне вибіркове емоційне реагування. Високим також є показник симптому емоційне відчуження. Визначений за допомогою опитувальника MBІ високий рівень редукції професійних досягнень у групі фрілансерів свідчить про можливу тенденцію до знецінення власних досягнень.
Опис
Ключові слова
burn-out, freelancers, tension, resistance, exhaustion, depersonalization, reduction of professional achievements, вигорання, фрілансери, напруга, резистенція, виснаження, деперсоналізація, редукція професійних досягнень
Цитування
Podenko A. V. Psychological characteristics of emotional burnout among freelancers / A. V. Podenko // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2022. – Вип. 66. – С. 252–272.