Сковорода й духоборці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена історії виникнення духоборства як християнської секти, що зародилася в Україні, на Слобожанщині. Досліджено вплив українського філософа Г. Сковороди та його творів розповсюдженню вірувань духоборців та молокан у Харківській губернії. Досліджено питання авторства Сковороди «духоборського катехізису» 1791 року, що має назву «Сповідь віри». Автором обгрунтовано, що манера думання та письма Сковороди й манера думання та письма автора (чи авторів) «Сповіді віри» – речі різні. Висновок автора: Сковорода справив на духоборців значний, можливо, навіть вирішальний, вплив, але не він був автором духоборської «Сповіді віри» 1791 року. The article is devoted to the history of the emergence of Dukhoborst as a Christian sect that originated in Ukraine, in Slobozhanshchyna. The influence of the Ukrainian philosopher G. Skovoroda and his works on the spread of the beliefs of the Dukhobors and Molokans in the Kharkiv province was studied. The issue of Skovoroda's authorship of the "Dukhobor Catechism" of 1791, which is entitled "Confession of Faith", is investigated. The author substantiates that Skovoroda's manner of thinking and writing and the manner of thinking and writing of the author (or authors) of "Confessions of Faith" are different things. The author's conclusion: Skovoroda had a significant, perhaps even decisive, influence on the Dukhobors, but he was not the author of the Dukhobors' "Confession of Faith" in 1791. І
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., духоборство, духоборці, молокани, Слобожанщина, «Сповідь віри», Skovoroda H. S., dukhoborism, dukhobors, molokans, Slobozhanshchina, "Confession of Faith"
Цитування
Ушкалов Л. В. Сковорода й духоборці / Л. В. Ушкалов // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій", Харків, 6-7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 3–25.