Аспекти мислення музиканта-виконавця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються аспекти та праці широкого кола авторів музично-виконавських спеціальностей з метою узагальнення досвіду, особливості сфери виконавського музикознавства. В статье рассматриваются аспекты и исследования широкого круга авторов музыкально-исполнительских специальностей с целью обобщения опыта, особенности сферы исполнительского музыковедения. The article looks at aspects, that is a wide range of authors of performer musicial specialties by the method of extramural studies, special features of the sphere of performer music knowledge.
Опис
Ключові слова
виконавське музикознавство, артистизм, інтерпретаторське мислення, стильність лінеарної ритмодинаміки штриха, фонічність вертикальної звучності, стильність гри, форми музично-ігрових рухів, студентські роботи, исполнительское музыковедение, артистизм, интерпретаторское мышление, стильность линеарной ритмодинамики штриха, фоничнисть вертикальной звучности, стильность игры, формы музыкально-игровых движений, студенческие работы, performing musicology, artistry, interpreting art, style of linear rhythm dynamics of the stroke, background vertical sound, style of gris, the form of musical ruches, student work
Цитування
Найпак А. С. Аспекти мислення музиканта-виконавця / А. С. Найпак // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 34–37.