ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФУТБОЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Розглядаються теоретичні аспекти формування швидкісно-силових здібностей з урахуванням сенситивних періодів. Метою роботи є обґрунтування ефективності застосування спеціальних вправ футболу задля розвитку швидкісно-силових якостей учнів середнього шкільного віку. Методи дослідження: вивчення, аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, спостереження, бесіди. Надано характеристику вправ щодо розвитку швидкісно-силових якостей. Розкриті можливості футболу у формуванні даної якості. Theoretical aspects of the formation of speed-power abilities are considered, taking into account sensitive periods. The purpose of the work is to substantiate the effectiveness of the use of special football exercises for the development of speed and strength qualities of middle school students. Research methods: study, analysis and generalization of scientific and methodical literature, observations, conversations. A description of exercises for the development of speed and strength qualities is provided. The possibilities of football in the formation of this quality have been revealed.
Опис
Ключові слова
швидкісно-силові якості, здібності, футбол, учні, середній шкільний вік, speed and power qualities, abilities, football, pupils, middle school age
Цитування
Кривенцова І. Особливості розвитку швидкісно-силових здібностей учнів середнього шкільного віку засобами футболу / І. В. Кривенцова, М. В. Павленко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами IV наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 20–21 квіт. 2023 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2023. – Вип. 4. – С. 124–126.