ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано суть провідних понять теорії многочленів, обґрунтовано їх теоретичні засади, схарактеризовано такі категорії як-от: кільце многочленів над областю цілісності, властивості подільності многочленів, корені многочленів та їх знаходження, незвідні та симетричні многочлени; висвітлено питання ґенези досліджуваного феномену; з’ясовано можливості групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у вивченні елементів теорії многочленів; розроблено методику вивчення елементів теорії многочленів курсу алгебри 7 класу та алгебри і початків аналізу в класах з поглибленим вивченням предмету. У цілому, експериментальна перевірка запропонованої методики вивчення елементів теорії многочленів показала її позитивний вплив на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів. The robot has analyzed the essence of those who can understand the theory of polynomials, based on such theoretical ambushes; it is characterized by such categories as: the circle of polynomials over the area of integrity, the power of the similarities of many symbols, the roots of visibility of the nutrition of the genes of the pre-sentient phenomenon; the possibilities of group forms of organizing the initialcognitive activity of scientists in the educational elements of the theory of polynomials have been established; The method of teaching elements of the theory of polynomials in the course of algebra 7th class and algebra and cob analysis in classes with the subject of mathematics has been broken up. In general, an experimental revision of the proposed methodology for the development of elements of the theory of polynomials has shown a positive inflow to the advancement of the basic capabilities of scientists.
Опис
Ключові слова
многочлен, теорія многочленів, групові форми навчання, рolynomial, theory of polynomials, groups of forms
Цитування
Табачник Ю. Д. Деякі питання теорії многочленів та їх застосування в курсі математики профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Ю. Д. Табачник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2021. – 96 с. + дод.
Колекції