ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПРОЦЕВСЬКИЙ – ПРЕДСТАВНИК ЮРИДИЧНОЇ НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ СВІТОВОГО РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена визначній постаті у юридичній науці та освіті Олександру Івановичу Процевському. Його внесок у розвиток правової доктрини та академічного середовища сучасної України подібний до безцінного скарбу. Засновник юридичної освіти в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди – фундатор сучасної науки трудового права, наукової школи трудового права ХНПУ імені Г. С. Сковороди, член-кореспондент Національної академії правових наук України (2010), академік Міжнародної кадрової академії (1999), заслужений діяч науки (1980), доктор юридичних наук (1970), професор (1972). Не існує жодного юриста, який би не знав ім’я Олександра Івановича, його учні є флагманами юридичного сьогодення, а його ім’я відоме не тільки у всій Україні, а й у світі і є брендом, який не потребує реклами. Маючи видатні досягнення свого життя, Олександр Іванович залишався простою, чуйною, вихованою і відповідальною людиною. Він ніколи не ставив себе вище за інших, незалежно від статусу людини до всіх ставився однаково з повагою. До останніх днів свого життя, навіть не зважаючи на тяжку хворобу, брав участь у підготовці юридичних кадрів, читав лекції та проводив заняття. The article is dedicated to Oleksandr Ivanovych Protsevsky, a prominent figure in legal science and education. His contribution to the development of legal doctrine and the academic environment of modern Ukraine is like a priceless treasure. He is the founder of legal education at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, the founder of the modern science of labour law, the scientific school of labour law at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, a corresponding member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine (2010), an academician of the International Personnel Academy (1999), an honoured scientist (1980), Doctor of Law (1970), and a professor (1972). There is not a single lawyer who does not know the name of Oleksandr Ivanovych, his students are the flagships of the legal modernity, and his name is known not only throughout Ukraine but also in the world and is a brand that does not need advertising. He never put himself above others, and regardless of their status, he treated everyone with equal respect. Until the last days of his life, despite his serious illness, he participated in the training of legal personnel, gave lectures and conducted classes.
Опис
Ключові слова
Процевський О. І., юридична освіта, трудове право, наукова еліта, педагогічна діяльність, O. I. Protsevskyi, legal education, labour law, scientific elite, pedagogical activity
Цитування
Коваленко О. О. Олександр Іванович Процевський – представник юридичної науково-освітянської еліти світового рівня / О. О. Коваленко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 172–176.