RESULTS OF DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT FOR PHILOLOGY STUDENTS WITHIN BLENDED LEARNING

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
The relevance of the problem is due to dynamic changes in digital society. The study aims to determine and compare the levels of digital competence development for future philologists-teachers before and after studying the module “Digital Training Tools”. The research methodology provided consideration of the target, content and procedural aspects of digital competence development for future philologists within limits of competence, activity and technological approaches. The methods of comparative analysis of scientific publications and documents on the topic, practical survey methods using Google forms, analysis of received empirical data, generalization of scientific and pedagogical workers’ experience at Ukrainian Language and Literature Faculty named after H. F. Kvitka-Osnovianenko, who ensure the implementation of educational programs in the specialty «Philology». The comparison is conducted with the help of pedagogical methods and appropriate extracurricular activities. It has been found out that the majority of philology students (90 students) of Bachelor Degree qualification in the program subject area «Philology» at the Ukrainian Language and Literature Faculty named after H. F. Kvitka-Osnovianenko and the Faculty of Foreign Philology are at the average level of digital competence development before studying the module “Digital Training Tools”. The results of the study have shown that the number of students at the average level of communication and interaction in the digital society has decreased, it is completely absent at the basic level, and it has increased at the high level. The obtained and compared results after studying the module and conducting extracurricular activities are provided: the number of students at the high level of computer literacy has increased by 17% and the number of those ones at the average level has decreased by 15%. The statistics on the levels of information literacy and ability to work with digital data are given. The results indicate the effectiveness of the offered module and activities. Conclusions. The basics for the digital competence development are defined. They are motivation and awareness of the digital competence necessity by all students in different subjects; availability of technical tools and free digital content with the native-language interface. The prospects for further research are outlined. Актуальність проблеми зумовлена динамічними змінами цифрового суспільства. Метою дослідження є визначення та порівняння рівнів розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів-філологів до та після вивчення модуля «Засоби цифрового навчання». Методологія дослідження передбачала розгляд цільових, змістових та процесуальних аспектів формування цифрової компетентності майбутніх філологів у межах компетентнісного, діяльнісного та технологічного підходів. Розроблено методи порівняльного аналізу наукових публікацій і документів з теми, методи практичного опитування за допомогою гуглформи, аналізу отриманих емпіричних даних, узагальнення досвіду роботи науково-педагогічних працівників, які забезпечують реалізацію освітніх програм за спеціальністю «Філологія», що використовується факультетом української мови та літератури імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Порівняння проводилося за допомогою педагогічних прийомів та відповідної позааудиторної роботи. З’ясовано, що більшість студентівфілологів (90 осіб) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за освітніми програми спрямування «Філологія» українського мовнолітературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та факультету іноземної філології знаходяться на середньому рівні розвитку цифрової компетенції перед вивченням модуля «Засоби цифрового навчання». Результати дослідження показали, що кількість студентів на середньому рівні комунікації і взаємодії в цифровому суспільстві зменшилась, на базовому рівні вона повністю відсутня, а на високому – зросла. Наведено отримані та порівняні результати після вивчення модуля та проведення позааудиторних заходів: на 17% зросла кількість студентів з високим рівнем володіння комп’ютерною грамотністю, на 15% – зменшилася на середньому рівні. Наведено дані про рівні інформаційної грамотності та вміння працювати з цифровими даними. Результати свідчать про ефективність пропонованого модуля та проведених заходів. Висновки. Визначено засади розвитку цифрової компетенцій. Це мотивація та усвідомлення значущості цифрової компетентності всіма студентами з різних предметів; наявність технічних засобів і безкоштовного цифрового контенту з інтерфейсом рідною мовою. Окреслено перспективи подальших досліджень.
Опис
Ключові слова
Digitalization, Digital Competence, Blended Learning, Teacher’s Training, Philology Students, цифровізація, цифрова компетентність, змішане навчання, підготовка викладачів, студенти-філологи
Цитування
Sobchenko T. Results of Digital Competence Development for Philology Students within Blended Learning / T. Sobchenko, V. Vorozhbit-Horbatiuk // Educational challenges. – 2022. – Vol. 27, Iss. 2. – Pp. 185–198.