Освітньо-виховна діяльність Харківського виправного притулку для неповнолітніх

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються питання організації освітньо-виховної системи Харківського виправного притулку для неповнолітніх наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. На основі аналізу історико-педагогічної літератури, періодичної преситдосліджуваного періоду, нормативної бази, звітів виявлено загальну специфіку роботи тогочасних виправних притулків для неповнолітніх, контингент дітей, що підлягали перевихованню у спеціалізованих закладах суспільної опіки, модель організації навчально-виховного процесу. З’ясовано, що в Харківському виправному притулку для неповнолітніх склалась ефективна освітньо-виховна система, практична цінність якої полягала у використанні цілісного комплексу методів впливу на особистість: вивчення характеру кожної дитини, формування її моральної поведінки, надання можливості отримати професійні навички завдяки врахуванню вікових, індивідуальних, фізичних та психологічних здібностей, здійснення педагогічного супроводу протягом усього перебування дитини в закладі та спостереження за діяльністю колишніх випускників, створення сімейної, святкової атмосфери. Підкреслено значущість вивчення історичного досвіду минулого, практики опіки дітей та молоді для вирішення сучасних соціально- педагогічних проблем. The article deals with some aspects of organization of educational and upbringing system in Kharkiv Correctional Shelter for Juveniles in the late 19th – early 20th century. On basis of the analysis of historical and pedagogical literature, periodical press, regulatory framework and reports general specifics of work of correctional shelters for juveniles of the period under investigation as well as contingent of children who were subject to re-education in specialized institutions of public custody and organizational model of educational process were revealed. It has been proved that a positive educational and upbringing system was developed in Kharkiv Correctional Shelter for Juveniles. Its practical value was to take into account a whole range of methods of influence on individuals, such as knowledge of child’s nature, formation of his moral behavior, provision of opportunity to gain professional skills through age consideration, his physical and psychological abilities. The educators implemented pedagogical support throughout child’s entire stay in the Shelter. They analyzed the activity of Shelter leavers as well and created family, festive atmosphere through the organization of theatre studios, group choirs, various entertainment activities (“reading vague pictures”, “a magic lamp”, carousel riding, arranging illuminations and fireworks), excursions, exhibitions, lectures, meetings with outstanding specialists in this or that field of science, etc. The article highlights the importance of study the historical experience of the past as well as practice of custody of children and the youth for solving modern social and pedagogical problems.
Опис
Ключові слова
опіка, піклування, навчання, виховання, виправні притулки для неповнолітніх, guardianship, trusteeship, education, upbringing, correctional shelters for juveniles
Цитування
Фомін В. В. Освітньо-виховна діяльність Харківського виправного притулку для неповнолітніх / В. В. Фомін // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2016. – № 47. – С. 84–97.