Іменники з семантикою збірності в мовознавчій парадигмі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Одним із важливих напрямів сучасних лінгвістичних досліджень є вивчення категорії збірності. Підвищений інтерес до цієї теми пояснюється неодностайністю серед мовознавців у потрактуванні категорії збірності, що відображено в різних підходах, а саме : морфологічному й семантичному. Одним из важных направлений современных лингвистических исследований является изучение категории соборности. Повышенный интерес к этой теме объясняется не единодушием среди языковедов в трактовке категории соборности, что отражено в различных подходах, а именно: морфологическом и семантическом. One of the important areas of modern linguistic research is the study of the category of collectivity. Increased interest in this topic is not due to unanimity among linguists in the interpretation of the category of collectivity, which is reflected in different approaches, namely: morphological and semantic.
Опис
Ключові слова
лінгвістичні дослідження, іменники, семантика, збірність, мовознавча парадигма, лингвистические исследования, существительные, семантика, собираемость, яыковедческая парадигма, linguistic research, nouns, semantics, collectivity, inguistic paradigm, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Яковлева Т. В. Іменники з семантикою збірності в мовознавчій парадигмі / Т. В. Яковлева // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 91–94.