Англійська мова для фізико-математичного напряму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Видавництво "Мітра"
Анотація
У представленому виданні надано матеріали для забезпечення формування англомовної професійної комунікативної компетенції здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня різних років навчання фізико-математичного напряму і досягнення ними володіння англійської мови рівня В2 (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Структурно видання складається з трьох розділів, що містять різнорівневі тексти (тематика яких пов’язана з математикою, фізикою та інформатикою), тестові завдання та вправи для розвитку лексичної компетенції навчального та контролюючого характеру. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня різних років навчання за спеціальностями: 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика) при підготовці до Єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістра». В издании представлены материалы для обеспечения формирования англоязычной профессиональной коммуникативной компетенции соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня разных лет обучения физико-математического направления и достижения ими владения английского языка уровня В2 (согласно Общеевропейских рекомендаций языкового образования). Структурно издание состоит из трех разделов, содержащих разноуровневые тексты (тематика которых связана с математикой, физикой и информатикой), тестовые задания и упражнения для развития лексической компетенции учебного и контролирующего характера. Рекомендовано для соискателей высшего образования первого (бакалаврской) уровня разных лет обучения по специальностям: 014.04 Среднее образование (Математика), 014.08 Среднее образование (Физика), 014.09 Среднее образование (Информатика) при подготовке к Единому вступительного экзамена по иностранным языкам для поступления на обучение для получение степени «магистра». В представленном издании содержится материалы для обеспечения формирования англоязычной профессиональной коммуникативной компетенции соискателей высшего образования первого (бакалаврскогой) уровня разных лет обучения физико-математического направления и достижения ими овладения английским языком уровня В2 (согласно Общеевропейских рекомендаций языкового образования). Структурно издание состоит из трех разделов, содержащих разноуровневые тексты (тематика которых связана с математикой, физикой и информатикой), тестовые задания и упражнения для развития Лексическое компетенции учебного и контролирующего характера. Рекомендовано для соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня разных лет обучения по специальностям: 014.04 Среднее образование (Математика), 014.08 Среднее образование (Физика), 014.09 Среднее образование (Информатика) при подготовке к единой вступительному экзамену по иностранному языку для поступления на обучение для получения степени «магистра».The presented textbook contains materials for the formation of English-language professional communicative competence of applicants of the first (bachelor's) level of higher education in the sphere of physics and mathematics. Structurally, the textbook consists of three sections containing multi-level texts (topics are related to mathematics, physics, and computer science), tests, and exercises for the formation of lexical competence. Recommended for applicants of the first (bachelor's) level of higher education of the following specialties: 014.04 Secondary Education (Mathematics), 014.08 Secondary Education (Physics), 014.09 Secondary Education (Informatics) in preparation for the Unified Entrance Exam.
Опис
Ключові слова
англійська мова, студенти, англійська мова для прикладних наук, фізико-математичний напрямок, англійська мова для інформаційних технологій, ЄВІ, английский язык, студенты, английский язык для прикладных наук, физико-математическое направление, английский язык для информационных технологий, ЕВЭ, English, students, English for Applied Sciences, Physics & Mathematics Sphere, English for IT, UEE
Цитування
Гуліч О. О. Англійська мова для фізико-математичного напряму : метод. рек. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня фіз.-мат. напряму за спец.: 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика) / О. О. Гуліч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2020. – 86 с.