Педагогіка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено основні положення та вимоги до організації, змісту семінарських занять здобувачів вищої освіти. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з педагогіки для здобувачів вищої освіти освітньої програми "Фізична терапія". Завдання складено з урахуванням вимог до формування професійної компетентності майбутніх фізіотерапевтів. Методичні рекомендації призначено для аудиторної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" освітньої програми "Фізична терапія". В методических рекомендациях приведены основные положения и требования к организации, содержанию семинарских занятий соискателей высшего образования. Материал представлен в соответствии с учебной программой по педагогике для соискателей высшего образования образовательной программы "Физическая терапия". Задание составлено с учетом требований к формированию профессиональной компетентности будущих физиотерапевтов. Методические рекомендации предназначены для аудиторной работы соискателей высшего образования специальности 227 "Физическая терапия, эрготерапия" образовательной программы "Физическая терапия". The methodological recommendations provide the basic provisions and requirements for the organization and content of seminar classes of candidates for higher education. The material is presented in accordance with the curriculum on pedagogy for applicants for higher education educational program "Physical Therapy". The task is made taking into account the requirements for the formation of professional competence of future physiotherapists. Methodical recommendations are designed for auditory work of candidates for higher education specialty 227 "Physical therapy, occupational therapy" educational program "Physical therapy".
Опис
Ключові слова
педагогіка, методичні рекомендації, семінарські заняття, здобувачі, педагогика, методические рекомендации, семинарские занятия, соискатели, рedagogy, methodological guidelines, seminar classes, applicants
Цитування
Кайдалова Л. Г. Педагогіка : метод. рек. до семін. занять для здобувачів вищ. освіти / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко ; Нац. фарм. ун-т. – Харків : НФаУ, 2021. – 32 с.