Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено розвиток творчих здібностей молодших школярів. Творчi здiбності – це iндивiдуальнi особливостi особистостi дитини, якi визначають успiшнiсть виконання нею рiзноманітної творчої дiяльності. Залучення учнiв до творчої дiяльностi та рiзних форм позакласних занять розкриває перед ними горизонти людських можливостей і сприяє правильному визначенню свого мiсця на широкiй ниві власних умiнь і здiбностей. Зазначено, що гурткoва рoбoта у рoзвитку твoрчих здiбностей молoдших школярiв відiграє важливу роль, адже добре органiзована, продумана дiяльність дитини у гуртку допомагає їй стати ініцiативною, послiдовною, посидючою, вчить доводити розпочату справу до кiнця та самостiйно вирiшувати поставленi завдання. The article examines the development of creative abilities of younger schoolchildren. Creative abilities are individual features of a child's personality that determine the success of various creative activities. Involvement of students in creative activities and various forms of extracurricular activities opens up to them the horizons of human possibilities and contributes to the correct determination of their place in the wide field of their own skills and abilities. It is noted that group work plays an important role in the development of creative abilities of younger schoolchildren, because a well-organized, well-thought-out activity of a child in a group helps him to become proactive, consistent, persistent, teaches him to finish the work he has started and to independently solve the assigned tasks.
Опис
Ключові слова
освітній процес, дитяча творчість, гурткoва рoбoта, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, educational process, children's creativity, group work, children of primary school age, student works
Цитування
Полупан Т. Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей молодших школярів / Т. Полупан // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 28.