Засоби відображення балетмейстерами К. Стюартом та Р. Поклітару теми людських гріхів «заздрості» та «честолюбства» у хореографічних творах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; MDPC Publishing
Анотація
В статті проаналізовано засоби відображення балетмейстерами Крістофером Стюартом та Раду Поклітару теми людських гріхів «заздрості» та «честолюбства» у хореографічних творах «Сім смертних гріхів» та «Маленький принц». Доведено актуальність обраної теми. У своїх роботах сучасні балетмейстери вправно використовують ефективні традиційні та інноваційні засоби відображення теми людських гріхів. Дуже оригінальними є характерна для цих творів хореографічна лексика, реквізити, декорації, музика, використання 3Д технологій, застосування прийому поліфонії у хореографічному творі, використання неживих матерій, які стають повноправними учасниками дійства, іноді відсуваючи на другий план танцівників. Лише вміле та обґрунтоване використання виразних засобів танцю у хореографічних творах допомогло балетмейстерам втілити тему гріхів цікаво та донести до глядача головну ідею творів. The article analyzes the means of displaying the themes of human sins "envy" and "ambition" by ballet masters Christopher Stewart and Radu Poklitaru in the choreographic works "The Seven Deadly Sins" and "The Little Prince". The relevance of the chosen topic is proven. In their works, modern ballet masters skillfully use effective traditional and innovative means of depicting the theme of human sins. The choreographic vocabulary, props, scenery, music, use of 3D technologies, the use of polyphony in the choreography, the use of inanimate matter, which become full participants in the action, sometimes relegating the dancers to the background, are very original. Only the skillful and well-founded use of expressive means of dance in choreographic works helped choreographers to embody the theme of sins in an interesting way and convey the main idea of the works to the audience.
Опис
Ключові слова
тема людських гріхів в хореографічному творі, виразні засоби танцю, балетмейстер, хореографічний твір, Поклітару Р., Стюарт К., the theme of human sins in a choreographic work, expressive means of dance, choreographer, choreographic work, Stewart K., Poklitaru R.
Цитування
Тонкошкур К. І. Засоби відображення балетмейстерами К. Стюартом та Р. Поклітару теми людських гріхів «заздрості» та «честолюбства» у хореографічних творах / К. І.Тонкошкур, В. М. Волчукова // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : Proceedings of I International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany 9 – 11 October, 2022. – Munich : MDPC Publishing, 2022. – Р. 390–396.