Мотив "марнота марнот" в українській поезії другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття

Немає доступних мініатюр
Дата
2007-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ)
Анотація
На матеріалі широкого кола віршованих пам’яток українського бароко автор дисертації аналізує особливості функціонування мотиву "марнота марнот" у творах вітчизняних поетів другої половини XVII – початку XVIII ст. у контексті загальних тенденцій розвитку європейського письменства цієї доби. У дослідженні детально розглянуто комплекс сталих виражальних засобів ідеї Vanitas (світ як море, куля, театр; життя-мандрівка, традиційні сюжети античної історії та міфології тощо), окреслено місце та роль мотиву "марнота марнот" як чільного складника системи ідеологічних побудов віршованої літератури українського бароко. Особливу увагу в дисертаційній студії приділено аналізу жанрової своєрідності художнього втілення ідеї "світової марноти" в українській бароковій поезії, з’ясуванню індивідуальних особливостей інтерпретації мотиву Vanitas у творах вітчизняних письменників. На широком материале стихотворных памятников украинского барокко автор диссертации анализирует особенности функционирования мотива "суеты сует" в произведениях отечественных поэтов второй половины ХVІІ – начала ХVІІІ века в контексте общих тенденций развития европейской литературы этого периода. В исследовании детально рассмотрен комплекс устойчивых средств художественного воплощения идеи Vanitas (мир как море, театр, шар; жизнь-странствие, традиционные сюжеты античной истории и мифологии и др.), обозначено место и роль мотива "суеты сует" как основного компонента идеологической системы стихотворной литературы украинского барокко. Особое внимание в диссертации уделено анализу жанрового своеобразия художественного воплощения идеи "суеты сует" в украинской барочной поэзии, рассмотрению индивидуальных особенностей разработки мотива Vanitas в произведениях отечественных писателей. On the rich material of the Ukrainian baroque verse literature the author of the thesis analyzes special features of the national interpretation of the motif "vanitas vanitatum" in the context of the common tendencies of the development of the contemporary European poetry. The dissertation presents a systematic survey of various stylistic devices used to convey the idea of Vanity in the Ukrainian verse literature (world as a sea, a theatre, a globe; life as pilgrimage, popular images and topics of Greco-Roman history and mythology). The study gives convincing evidence that the motif "vanitas vanitatum" is one of the most important components of the ideological system of the Ukrainian poetry of the second half of the 17th and the early 18th century. The main emphasis in the research has been placed on the analysis of the specific traits of genre interpretation of the idea of Vanity and individual features of its artistic expression in the works of Ukrainian baroque authors.
Опис
Ключові слова
бароко, ванітативний мотив, топос, епіграма, епітафія, елегія, панегірик, епос, поезія, барокко, ванитативный мотив, топос, эпиграмма, эпитафия, элегия, панегирик, эпос, поэзия, baroque, motif "vanitas vanitatum", commonplace, epigram, epitaph, elegy, panegyric, epos, poetry
Цитування
Зосімова О. В. Мотив "марнота марнот" в українській поезії другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 – укр. л-ра / О. В. Зосімова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2007. – 21 с.