Динаміка показників силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років під впливом статодинамічного та інтервально-колового методів тренування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Мета: визначити вплив тренування статодинамічним та інтервальноколовим методами на рівень силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років. Матеріал і методи. Педагогічне дослідження тривало 8 тижнів влітку 2020 року. Для проведення дослідження була залучена група самбістів 16-17 років у кількості 15 спортсменів. Рівень кваліфікації юних борців відповідав І спортивному розряду і КМСУ. Спортсмени виконували тренувальну програму, три дні в тижневому мікроциклі, яка була спрямована переважно на розвиток силової витривалості та швидкісно-силових здібностей спортсменів. Експериментальна програма була розрахована для застосування у підготовчому періоді тренувального макроциклу. Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне дослідження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: була розроблена програма фізичної підготовки для самбістів 16-17 років, спрямована переважно на розвиток силових здібностей спортсменів, яка складалася із вправ, що виконувалися статодинамічним методом, для тренувального впливу на ОМВ (окисні м’язові волокна) та вправ, які виконувались інтервально-коловим методом, для тренувального впливу на ГМВ (гліколітичні м’язові волокна). Висновки. Результати дослідження доводять позитивний вплив експериментальної програми на динаміку силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років. За час проведення дослідження, виконуючи експериментальну програму, спортсмени вірогідно покращили показники загальної силової та швидкісно-силової витривалості (р˂0,05). Частково відбулась позитивна динаміка спеціальної швидкісно-силової підготовленості досліджуваних самбістів (р˂0,05), підвищився рівень спеціальної витривалості спортсменів (р˂0,05). Цель: определить влияние тренировки статодинамической и интервальные-круговым методами на уровень силовой подготовленности и специальной выносливости самбистов 16-17 лет. Материал и методы. Педагогическое исследование длилось 8 недель летом 2020 года. Для проведения исследования была привлечена группа самбистов 16 - 17 лет в количестве 15 спортсменов. Уровень квалификации юных борцов отвечал 1 спортивного разряда и КМСУ. Спортсмены выполняли тренировочную программу, три дня в недельном микроцикле, которая была направлена преимущественно на развитие силовой выносливости и скоростно-силовых способностей спортсменов. Экспериментальная программа была рассчитана для применения в подготовительном периоде тренировочного макроцикла. Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогическое наблюдение, педагогическое исследование; педагогическое тестирование; методы математической статистики. Результаты: была разработана прорамма физической подготовки для самбистов 16-17 лет, направлена преимущественно на развитие силовых способностей спортсменов, которая состояла из упражнений выполняемых статодинамической методом, для тренировочного воздействия на ОМВ (окислительные мышечные волокна) и упражнений, которые выполнялись интервально-круговым методом, для тренировочного воздействия на ГМВ (гликолитические мышечные волокна). Выводы: Результаты исследования доказывают положительное влияние экспериментальной программы на динамику силовой подготовленности и специальной выносливости самбистов 16-17 лет. За время проведения исследования, выполняя экспериментальную программу, спортсмены достоверно улучшили показатели общей силовой и скоростно-силовой выносливости (р˂0,05). Частично произошла положительная динамика специальной скоростно-силовой подготовленности испытуемых самбистов (р˂0,05), повысился уровень специальной выносливости спортсменов (р˂0,05). Purpose: to determine the influence of training by statodynamic and interval-circular methods on the level of strength readiness and special endurance of 16-17 year old sambists. Materials and methods. The pedagogical study lasted 8 weeks in the summer of 2020. A group of 16 - 17 year old sambists in the amount of 15 athletes was involved in the study. The level of qualification of young wrestlers corresponded to the 1st sports category and KMSU. Athletes performed a training program, three days in a weekly microcycle, which was aimed primarily at developing strength endurance and speed-strength abilities of athletes. The experimental technique was calculated for use in the preparatory period of the training macrocycle. Research methods: analysis and generalization of scientific and methodical literature; pedagogical observation, pedagogical research; pedagogical testing; methods of mathematical statistics. Results: a method of physical training was developed for sambo wrestlers aged 16-17 years, aimed mainly at developing the strength abilities of athletes, which consisted of exercises performed by the statodynamic method, for training impact on OMV (oxidative muscle fibers) and exercises that were performed by the interval-circular method, for training effects on GMV (glycolytic muscle fibers). Conclusions. The results of the study prove the positive influence of the experimental method on the dynamics of strength readiness and special endurance of 16-17 year old sambists. During the research, fulfilling the experimental program, the athletes significantly improved the indices of the general power and speed-power endurance (p˂0,05). Partially there was a positive dynamics of the special speed-power readiness of the tested sambo wrestlers (p˂0,05), the level of sportsmen's special endurance increased (р˂0,05).
Опис
Ключові слова
самбісти, силова підготовка, спеціальна витривалість, статодинамічний метод, інтервально-коловий метод, самбисты, силовая подготовка, специальная выносливость, статодинамический метод, интервально-круговой метод, sambists, strength training, special endurance, static-dynamic method, intervalcircular method
Цитування
Огарь Г. О. Динаміка показників силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років під впливом статодинамічного та інтервально-колового методів тренування / Г. О. Огарь, Є. М. Мартиненко // Єдиноборства. – 2020. – № 4 (18). – С. 35–43.