Збірник наукових праць студентів природничого факультету. 2016 Вип. 9

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику розміщено статті студентів природничого факультету очної і заочної форм навчання, слухачів ІПО, у яких відображено результати наукових пошуків з різних питань анатомії та фізіології людини, ботаніки, сільськогосподарської біології, зоології, екології, біоетики, здоров’я людини, корекційної освіти, хімії, методик вивчення природничих дисциплін у школі. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике размещены статьи студентов естественного факультета очной и заочной форм обучения, слушателей ИПО, в которых отражены результаты научных изысканий по различным вопросам анатомии и физиологии человека, ботаники, сельскохозяйственной биологии, зоологии, экологии, биоэтики, здоровье человека, коррекционного образования, химии , методик изучения естественных дисциплин в школе. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений. The collection contains articles by students of the natural faculty of full-time and part-time forms of study, students of IPO, which reflects the results of scientific research on various issues of human anatomy and physiology, botany, agricultural biology, zoology, ecology, bioethics, human health, correctional education, chemistry, techniques studying of natural disciplines in school. The collection is intended for students, post-graduate students, teachers, teachers and students of general educational institutions.
Опис
Ключові слова
природничий факультет, збірник наукових праць, студентські роботи, естественный факультет, сборник научных трудов, студенческие работы, natural faculty, collection of scientific papers, student work
Цитування
Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.– Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – 78 с.