ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
В статті розглянуто особливості викладання дизайнерських дисциплін в умовах воєнного стану. Зазначено, що використання сучасних технологій під час дистанційного навчання дозволяє ефективно здійснювати процес навчання, а здобувачам виконувати практичні та творчі завдання, перевіряти рівень засвоєння матеріалу, спілкуватись із викладачами та одногрупниками, виходити на навчання на міжнародному рівні. Застосування такої форми навчання формує у здобувачів самоорганізацію, навички ефективної самоосвіти, дозволяє реалізовувати незалежну роботу в оволодінні новими знаннями, просуває здобувача на новий рівень усвідомлення власних можливостей та свого місця у новому інформаційному суспільстві. The article deals with the features of teaching design disciplines in martial law. It is noted that the use of modern technologies during distance learning allows to effectively carry out the learning process, and applicants to perform practical and creative tasks, check the level of mastering the material, communicate with teachers and classmates, go to study at the international level. The use of this form of education forms students' self-organization, skills of effective self-education, allows to implement independent work in mastering new knowledge, promotes the applicant to a new level of awareness of their own capabilities and their place in the new information society.
Опис
Ключові слова
дизайн, викладання дизайнерських дисциплін, воєнний стан, дистанційне навчання, design, teaching of design disciplines, martial law, distance learning
Цитування
Григорова Л. С. Особливості викладання дизайнерських дисциплін в умовах воєнного стану / Л. С. Григорова, Н. В. Житєньова // Modern and global methods of the development of scientific thought : Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Florence, Italy, October 25–28, 2022. – Florence, 2022. – Pp. 350–355.