Психологічне благополуччя особистості ігромайстрів (організаторів соціокультурних ігор)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено відмінності психологічного благополуччя особистості ігромайстрів (організаторів соціокультурних ігор). У процесі дослідження виявлено психологічні властивості особистості (особистісні, психологічні, діяльнісні, професійні) ігромайстрів та визначено особливості їхнього стану психологічного благополуччя, виходячи з параметрів «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф. В результаті проведеного дослідження зафіксовано високий рівень відчуття благополуччя організаторів ігор (88%), що підкреслює важливість соціально-психологічної ролі ігромайстрів як агентів благополуччя громадян. Дослідженням встановлено, що для психологічного благополуччя ігромайстрів особливо важливими є такі показники, як «осмисленість життя», «баланс афекту», «людина як відкрита система», «позитивні взаємини з оточуючими». Середні показники цих шкал відмічені найвищими балами. Отримані результати дозволяють висловитися про можливість впливу на формування у респондентів установок щодо оптимізації сприймання картин життя, через що прогресуватиме відчуття психологічного благополуччя. The paper examines the differences in the psychological well-being of the personality of Game Masters (organizers of socio-cultural Games). In the course of the study, the psychological properties of the personality (personal, psychological, activity, professional) of Game Masters were identified and the features of their state of psychological well-being were determined, based on the parameters of the "scale of psychological well-being" by K. Riff. As a result of the study, a high level of well-being of game organizers was recorded (88%), which emphasizes the importance of the socio-psychological role of Game Masters as agents of the well-being of citizens. The study found that such indicators as "meaningfulness of life", "balance of affect", "person as an open System", "positive relationships with others"are especially important for the psychological well-being of gamblers. The average values of these scales are marked with the highest scores. The results obtained allow us to speak about the possibility of influencing the formation of respondents ' attitudes to optimize the perception of life pictures, which will cause a sense of psychological well-being to progress.
Опис
Ключові слова
психологічне благополуччя особистості, ігромайстер, психологічні властивості особистості, показники шкали психологічного благополуччя, оптимізація психологічного благополуччя, psychological well-being of the individual, game master of psychological properties of the individual, indicators of the scale of psychological well-being, optimization of psychological well-being
Цитування
Шуть М. М. Психологічне благополуччя особистості ігромайстрів (організаторів соціокультурних ігор) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. М. Шуть ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 90 с. : іл., табл. + дод.
Колекції