Професійне емоційне вигорання працівників правоохоронних органів як психологічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему професійного емоційного вигорання працівників правоохоронних органів. Синдром професійного психоемоційного вигорання зазвичай розглядають як наднегативний прояв, але можна зазначити і його позитивні сторони – його перша стадія це межовий сигнал про вичерпання ресурсів особистості, це захисний механізм психіки, що дає змогу, за певними ознаками, виявити і попередити критичні порушення психічного та соматичного планів. В статье затронута тема профессионального эмоционального выгорания сотрудников правоохранительных органов. Синдром профессионального психоэмоционального выгорания обычно рассматривают как сверхнегативное проявление, но можно отметить и его положительные стороны – его первая стадия это предельный сигнал об исчерпании ресурсов личности, это защитный механизм психики, что позволяет, по определенным признакам, выявить и предупредить критические нарушения психического и соматического планов. The article touches upon the topic of professional emotional burnout of law enforcement officers. The syndrome of professional psycho-emotional burnout is usually considered as a super-negative manifestation, but its positive sides can also be noted - its first stage is the ultimate signal of exhaustion of personal resources, it is a protective mechanism of mentality, which allows, according to certain signs, to identify and prevent critical disorders of mental and somatic plans.
Опис
Ключові слова
емоційне вигорання, працівники правоохоронних органів, психологічні проблеми, аспірантські роботи, эмоциональное выгорание, работники правоохранительных органов, психологические проблемы, аспирантские работы, burnout, law enforcement officials, psychological problems, postgraduate work
Цитування
Ярещенко О. В. Професійне емоційне вигорання працівників правоохоронних органів як психологічна проблема / О. В. Ярещенко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 227–230.