Деякі правові проблеми користування надрами в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що у зв’язку із постійними змінами в законодавстві України щодо користування надрами, на сьогоднішній день склалась ситуація, що чинні нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини у сфері надрокористування є хаотичними, застарілими, містять безліч колізійних норм, а найголовніше не відповідають сучасним реаліям і європейським стандартам. В статье рассмотрено, что в связи с постоянными изменениями в законодательстве Украины относительно пользования недрами, на сегодняшний день сложилась ситуация, что действующие нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере недропользования, являются хаотическими, устаревшими, содержат множество коллизионных норм, а самое главное не отвечают современным реалиям и европейским стандартам. The article considers that due to constant changes in the legislation of Ukraine on subsoil use, today there is a situation that the current regulations governing legal relations in the field of subsoil use are chaotic, outdated, contain many conflicting rules, and most importantly do not meet modern realities and European standards.
Опис
Ключові слова
Кодекс про надра України, Земельний кодекс України, надрокористування, землекористування, земельні сервітути, корисні копалини, Кодекс о недрах Украины, Земельный кодекс Украины, недропользование, землепользование, земельные сервитуты, полезные ископаемые, Subsoil Code of Ukraine, Land Code of Ukraine, subsoil use, land use, land easements, minerals
Цитування
Лисяк О. І. Деякі правові проблеми користування надрами в Україні / О. І. Лисяк // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 314–316.