Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С .Сковороди
Анотація
Збірник містить оглядові та оригінальні наукові статті, які відображають теоретичні та практичні результати досліджень актуальних аспектів сучасної економічної науки і практики. Особлива увага приділяється чинникам економічного зростання національної економіки та розвитку економічної освіти. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти та усіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку економіки. Сборник содержит обзорные и оригинальные научные статьи, отражающие теоретические и практические результаты исследований актуальных аспектов современной экономической науки и практики. Особое внимание уделяется факторам экономического роста национальной экономики и развитию экономического образования. Для ученых, преподавателей, соискателей высшего образования и всех, кто интересуется современным состоянием и перспективами развития экономики. The collection contains review and original scientific articles that reflect the theoretical and practical results of research on current aspects of modern economics and practice. Particular attention is paid to the factors of economic growth of the national economy and the development of economic education. For scientists, teachers, graduates and anyone interested in the current state and prospects of economic development.
Опис
Ключові слова
економічне зростання, національна економіка, економічна освіта, актуальні аспекти сучасної економічної науки, экономический рост, национальная экономика, экономическое образование, актуальных аспектов современной экономической науки, economic growth, natsionalʹna ekonomika, economic education, current aspects of modern economics
Цитування
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Економіка / [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 19. – 195 с.