Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності

dc.contributor.authorCобченко, Т. М.
dc.date.accessioned2022-09-28T12:53:12Z
dc.date.available2022-09-28T12:53:12Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі підготовки майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності. Місце інноваційної діяльності в організації сучасної вищої освіти зумовлено закономірним розвитком педагогічної теорії, зміною соціальних та політичних умов, які спрямовані на поліпшення якості освіти. Таким чином, ґрунтовні зміни в освіті вимагають змін та корегування фундаментальних основ педагогіки, освітніх процесів та технологій. Здійснення якісної професійної підготовки майбутніх вчителів вимагає необхідності розроблення та впровадження в освітній процес інноваційного інструментарію. У статті проаналізовано та узагальнено різноманітні дефініції «інновації» та «нововведення». Зокрема, зазначено, що інновації виникають тоді, коли є певна нова ідея, яка впроваджується, й цим самим тягне за собою істотні зміни та перетворення. Щодо поняття «нововведення» з’ясовано, що останнє є процесом, який має на меті змінити систему освіти, що здійснюється свідомо і навмисно, з метою поліпшення системи. Підкреслено, що у своєму розвитку нововведення має пройти певні етапи. Якщо якийсь з цих етапів не пройдений, то нововведення вважається незавершеним. Також виділено складники освітніх інновацій, а саме: педагогічний, науково-виробничий та соціально-економічний. Представлено та узагальнено погляди вітчизняних науковців щодо визначення готовності майбутніх педагогів до інноваційної педагогічної діяльності. Охарактеризовано структурні компоненти готовності до інноваційній діяльності: мотиваційний, когнітивний, рефлексивний, креативний. Окреслено показники, які визначають готовність педагога до інноваційної діяльності. Готовність майбутнього вчителя до інноваційної діяльності зумовлена дотриманням таких принципів: інтеграції, демократизації, диференціації та індивідуалізації освіти. Також визначено основні професійні та особисті якості, яких набуває майбутній вчитель у процесі підготовки до інноваційної педагогічної діяльності. Висновками та подальшими перспективами є виділення основних аспектів підготовки майбутніх педагогів до інноваційної педагогічної діяльності та розробка курсів за вибором «Інновації в освіті», «Педагогічні студії», метою яких є формування у здобувачів освіти потреб професійного розвитку та підготовка до професійної інноваційної діяльності. The article is devoted to the problem of future teachers’ preparation for innovative professional activity. The place of innovative activity in the organization of modern higher education is correlated to the natural development of pedagogical theory, changes in social and political conditions, which are aimed at improving the education quality. That’s why fundamental changes in the education require changes and adjustments to the fundamentals of pedagogy, processes and technologies. The implementation of high-quality professional training of future teachers requires the need to develop and implement innovative tools in the educational process. The article analyzes and summarizes various definitions of “innovation” and “implementation”. In particular, it is noted that innovations arise when a certain new idea appears that is implemented and thus entails significant changes and transformations. As for the concept “implementation”, it has been found that the latter is a process that targets to change the education system, which is carried out consciously and intentionally in order to improve the system. It is emphasized that in its development innovation must pass certain stages. If any of these stages are not passed, the innovation is considered incomplete. There are also components of educational innovations, namely: pedagogical, research and production and socioeconomic. The views of national scientists on determining the readiness of future teachers for innovative pedagogical activities are presented and generalized. The structural components of readiness for innovative activity are characterized: motivational, cognitive, reflexive, creative. Indicators that determine the readiness of a teacher to innovate are outlined. The readiness of a future teacher to innovate is connected to the following principles: integration, democratization, differentiation and individualization of education. The main professional and personal qualities that a future teacher acquires in the process of preparation for innovative pedagogical activity are also determined. Conclusions and further prospects are the selection of the main aspects of training future teachers for innovative pedagogical activities and the development of elective courses “Innovation in Education”, “Pedagogical Studies”, which aim to form students’ needs for professional development and preparation for professional innovation.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationCобченко Т. М. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності / Т. М. Cобченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 159–167.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8136
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectнововведенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectimplementationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudents in higher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.titleПідготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльностіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFuture Teachers’ Preparation for Innovative Professional Activityuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ped_2020_63_19.pdf
Розмір:
412.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: