ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зроблено спробу виявити шляхи стимулювання професійного самовдосконалення майбутніх фахівців – працівників дошкільних навчальних закладів. Надано теоретичний аналіз проблеми та запропоновано конкретні способи її вирішення. В статье предпринята попытка определить пути стимулирования профессионального самосовершенствования будущих специалистов – работников дошкольных учебных заведений. Приведен теоретический анализ проблемы и предложены конкретные способы ее решения. The article makes an attempt to identify ways to encourage professional growth of future specialists – teachers of Pre-school educational institutions. Theoretical analysis of the problem is presented and specific methods of its solution is proposed.
Опис
Ключові слова
професіоналізм, професійне самовдосконалення, саморозвиток, самоосвіта, самоаналіз, мотивація, професійний успіх, профессионализм, профессиональное самосовершенствование, саморазвитие, самообразование, самоанализ, мотивация, профессиональный успех, professionalism, professional growth, self-development, self- education, self- analysis, motivation, professional success
Цитування
Ларіна І. О. Шляхи стимулювання професійного самовдосконалення майбутніх працівників дошкільного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах / І. О. Ларіна, Ю. В. Доля // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 24 берез. 2015 р. – Харків: ХНПУ імені Г. C. Сковороди, 2015. – С. 57-62.