Сленг як невід'ємна частина сучасної китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розкрито сленг, або жаргон, що визначається як різновид мови, який використовується переважно в усному спілкуванні окремою відносно стійкою соціальною групою, яка об’єднує людей за професією, положенням в суспільстві або віком. У китайській мові термін сленг має кілька значень. Зазвичай, першою асоціацією у носіїв мови стосовно сленгу є діалектна лексика. В исследовании раскрыт сленг, или жаргон, что определяется как разновидность языка, который используется преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по профессии, положением в обществе или возрастом. В китайском языке термин сленг имеет несколько значений. Обычно, первой ассоциацией у носителей языка о сленге является диалектная лексика. The study reveals slang, or jargon, which is defined as a kind of language that is used mainly in oral communication by a separate relatively stable social group that unites people by profession, position in society or age. In Chinese, the term slang has several meanings. Usually, the first association native speakers have with slang is dialectal vocabulary.
Опис
Ключові слова
сленг, китайська мова, студентські роботи, китайский язык, студенческие работы, slang, Chinese language, student work
Цитування
Поміляйко В. О. Сленг як невід'ємна частина сучасної китайської мови / В. О.Поміляйко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 34.