Специфіка мотиваційної спрямованості особистості студентського віку на підприємницьку діяльність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження обумовлена наявністю потреби в молодих людей реалізуватися професійно, досягаючи прагнення бути фінансово незалежним. Підприємництво в нашій країні на сьогодні в активній фазі розвитку, і при мотивованості молодої людини до підприємницької діяльності вона може виразити себе як висококваліфікований фахівець, задовольняючи потяг до морального та матеріального благополуччя. Мета дослідження: вивчення специфіки мотиваційної спрямованості особистості студентського віку на підприємницьку діяльність. Методи дослідження: метод теоретичного аналізу; метод емпіричного дослідження (опитувальники К. І. Фоменко «Мотиваційно-ціннісні орієнтації на підприємницьку діяльність», М. Кубишкіної «МАС», методика Е. Шейна «Якорі кар'єри», методика діагностики спрямованості особистості Б. Басса). Для математично статистичної обробки використано коефіцієнт лінійної кореляції (критерій Пірсона). Вибірку склали 212 осіб студентського віку 17-26 років. Результати дослідження. Визначено взаємозв’язок спрямованостей особистостей студентського віку, їх прагнень та кар’єрних уподобань із показниками мотиваційних орієнтацій підприємницької діяльності, виявлено провідні мотиви підприємницької діяльності особистостей студентського віку. Висновки. Мотиваційна спрямованість осіб студентського віку на підприємницьку діяльність має свою специфіку. Наявний взаємозв’язок між мотиваційно-ціннісними орієнтаціями на підприємницьку діяльність й спрямованостями особистості на себе, спілкування, справу та її прагненнями до соціального престижу, суперництва, досягнення цілей є позитивним. Найбільшу схильність до підприємницької діяльності має студентська молодь, яка в побудові професійного шляху орієнтована на різнобічну управлінську компетентність, на успіх через подолання нездоланних перешкод у створенні нового, яка прагне винаходити, діяти нестандартно, креативно, що виражено в переважанні якорів кар’єри «Менеджмент», «Виклик», «Підприємництво». Перевагу мають особистості з прагненням до соціального престижу та спрямованістю на себе. Relevance of the research: is due to the need for young people to be realized professionally, achieving the desire to be financially independent. Entrepreneurship in our country today is in an active phase of development, and when a young person is motivated to do business, he can express himself as a highly qualified specialist, satisfying the desire for moral and material well-being. The purpose of the study: to study the specifics of the motivational orientation of the student age to entrepreneurship. Research methods: method of theoretical analysis; method of empirical research (K. Fomenko's questionnaires "Motivational and value orientations on entrepreneurial activity", M. Kubyshkina's "MAS", E. Schein's "Career anchors", method of diagnostics of B. Bass's personality orientation). The linear correlation coefficient (Pearson's criterion) was used for mathematical and statistical processing. The sample consisted of 212 students aged 17-26 years. Results. The relationship between the orientations of students, their aspirations and career preferences with indicators of motivational orientations of entrepreneurial activity is determined, the leading motives of entrepreneurial activity of students are identified. Conclusions. The motivational focus of students of entrepreneurial activity has its own specifics. The existing relationship between the motivational and value orientations of entrepreneurial activity and the orientation of the individual to himself, communication, business and his aspirations to social prestige, rivalry, achievement of goals is positive. The greatest inclination to entrepreneurial activity is student youth, which in building a professional path is focused on versatile managerial competence, on success by overcoming insurmountable obstacles in creating a new one, which seeks to invent, act non-standard, creative, which is expressed in the predominance of careers, "Challenge", "Entrepreneurship". Preference is given to individuals with a desire for social prestige and self-centeredness.
Опис
Ключові слова
особистість студентського віку, підприємницька діяльність, мотиваційно-ціннісні орієнтації, кар’єрні орієнтації, спрямованість особистості, прагнення, student personality, entrepreneurial activity, motivational and value orientations, career orientations, personality orientation, aspirations
Цитування
Вєтрова Н. В. Специфіка мотиваційної спрямованості особистості студентського віку на підприємницьку діяльність / Н. В. Вєтрова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2021. – Вип. 64. – С. 97–109.