ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі науково обґрунтовано теоретичні основи реалізації методики дистанційного навчання математики в сучасних умовах; розкрито освітнє і виховне значення дистанційного навчання з математики; визначено суть ключових понять дослідження; виокремлено особливості організації дистанційного навчання математики в сучасних умовах; схарактеризовано форми, методи і засоби організації дистанційного навчання математики в сучасних умовах. Розроблено та експериментально перевірено методику дистанційного навчання математики в сучасних умовах. У ході дослідно-експериментальної роботи з організації навчання математики із застосуванням елементів дистанційного навчання доведено позитивний вплив розробленого технологічного забезпечення на рівні сформованості навчальних можливостей учнів за всіма визначеними критеріями та якісними показниками. In the qualification work, the theoretical foundations of the implementation of the method of distance learning of mathematics in modern conditions are scientifically substantiated; the educational and educational value of distance learning in mathematics is revealed; the essence of the key concepts of the study is defined; the peculiarities of the organization of distance learning of mathematics in modern conditions are highlighted; the forms, methods and means of organizing distance learning of mathematics in modern conditions are characterized. The method of remote learning of mathematics in modern conditions has been developed and experimentally verified. In the course of research and experimental work on the organization of mathematics education with the use of elements of distance learning, the positive impact of the developed technological support on the level of formation of students' educational opportunities according to all the defined criteria and quality indicators was proven.
Опис
Ключові слова
методика, освітній процес, урок математики, дистанційне навчання, учні, заклад загальної середньої освіти, науково-технологічне забезпечення, methodology, educational process, mathematics lesson, distance learning, students, institution of general secondary education, scientific and technological support
Цитування
Данилюк А. С. Особливості методики дистанційного навчання математики в сучасних умовах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / А. С. Данилюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 65 с. : іл. + дод.
Колекції