Досвід просвітницької діяльності Б. Грінченка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано культурно-просвітницьку діяльність "Просвіти", в якій за ініціативою Б. Грінченка надавалось велике значення поширенню серед народу українського друкованого слова. Прикладом реалізації програми діяльності товариства "Просвіта" було активне впровадження по всій Україні лекцій, літературних вечорів, відкриття громадських бібліотек тощо. Поєднання лекції з музичним вечором стало основною формою масових заходів, влаштованих київською "Просвітою". The article analyzes the cultural and educational activities of "Enlightenment", in which on the initiative of B. Grinchenko attached great importance to the spread among the people of the Ukrainian printed word. An example of the implementation of the program of activities of the society "Prosvita" was the active implementation throughout Ukraine of lectures, literary evenings, opening of public libraries, etc. The combination of lectures with musical evening became the main form of mass events organized by the Kyiv "Prosvita".
Опис
Ключові слова
просвітницька діяльність, Б. Грінченко, товариство «Просвіта», educational activities, B. Hrinchenko, Prosvita Society
Цитування
Дрозд Ю. Досвід просвітницької діяльності Б. Грінченка / Ю. Дрозд // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 60.