Structure and motivation of the nicknames for inhabitants of the U. S. states and cities

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
This research deals with the structure and motivation of the nicknames for inhabitants of the U. S. states and cities. It has been found that the most productive motivational type of the demonyms in question is represented by geographical nicknames, reflecting the characteristic features of the terrain, water bodies, flora and fauna, etc. of a particular state. As for their derivational structure, most nicknames for inhabitants of American states and cities are one-component lexemes formed by onymization. У дослідженні розглянуто структуру й мотивацію прізвиськ мешканців штатів і міст США. З’ясовано, що найбільш продуктивним мотиваційним типом досліджуваних катойконімів є географічні прізвиська, які відображають характерні риси рельєфу, водних об’єктів, флори і фауни тощо певного штату. Відповідно до своєї дериваційної структури, більшість прізвиськ мешканців американських штатів і міст є однокомпонентними лексемами, утвореними шляхом онімізації. В статье рассматривается структура и мотивация прозвищ жителей штатов и городов США. Определено, что наиболее продуктивным мотивационным типом исследуемых катойконимов являются географические прозвища, которые отражают характерные черты рельефа, водных объектов, флоры и фауны и т. п. определенного штата. В соответствии со своей деривационной структурой, большинство прозвищ жителей американских штатов и городов являются однокомпонентными лексемами, образованные путем онимизации.
Опис
Ключові слова
katoykonims, onimisation, nicknames, informal demonisms, катойконіми, онімізація, прізвиська, неформальні демоніми, катойконимы, онимизация, прозвища, неформальные демонимы
Цитування
Borzykh K. Structure and motivation of the nicknames for inhabitants of the U. S. states and cities / K. Borzykh // Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців : матеріали Всеукр. наук. -практ. Інтернет-конф. інозем. мовами, Харків, 27 трав. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – С. 41–46.