Газетний текст як джерело неологізмів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статі розглянуто розвиток англійської лексики, в якому важливе місце належить неологізації, що виявляється в появі нових слів, словосполучень, нових значень, актуалізації та функціональній переоцінці лексичних одиниць, які вже давно існують у мові. На зміни у словниках дедалі активніше впливають не вчені, а журналісти. Саме журналістам нерідко доводиться вирішувати чи заслуговує назва, яка стихійно виникла в певному середовищі, широкої популяризації. В статье рассмотрено развитие английской лексики, в котором важное место принадлежит неологизации, что проявляется в появлении новых слов, словосочетаний, новых значений, актуализации и функциональной переоценке лексических единиц, которые уже давно существуют в языке. На изменения в словарях все активнее влияют не ученые, а журналисты. Именно журналистам нередко приходится решать заслуживает название, которое стихийно возникло в определенной среде, широкой популяризации. The article deals with the development of English vocabulary, in which neologization plays an important role, which is manifested in the appearance of new words, collocations, new meanings, actualization and functional revaluation of lexical units that have long existed in the language. Dictionary changes are increasingly influenced not by scientists, but by journalists. It is often journalists who have to tackle a name that has spontaneously emerged in a certain milieu, to be widely popularised.
Опис
Ключові слова
неологізми, газетний текст, англійська мова, студентські роботи, неологизмы, газетный текст, английский язык, студенческие работы, neologisms, newspaper text, English, student work
Цитування
Водолаженко Ю. Газетний текст як джерело неологізмів / Ю. Водолаженко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 19–20.