НОРМАТИВНА БАЗА СУЧАСНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КИТАЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано нормативно-правову базу естетичного виховання та його центрального складника – мистецької освіти в Китайській Народній Республіці від 1980-х років до теперішнього часу. Розглянуто, зокрема, такі документи: Конституція Китайської Народної Республіки (1982 р.), Закони Китайської Народної Республіки про освіту (1995 р.) та про обов’язкову освіту (2018 р.), Постанова ЦК КПК та Державної Ради КНР «Про реформу системи народної освіти» (1985 р.), Національний план розвитку шкільної мистецької освіти (2001–2010) (2002 р.), Положення про роботу школи з художнього виховання (2002 р.), Думки Міністерства освіти щодо подальшого зміцнення мистецької освіти в початковій та середній школі (2008 р.), Повідомлення Міністерства освіти про проведення роботи експериментальних округів художньої освіти сільської школи (2013 р.), Кілька висновків Міносвіти щодо сприяння розвитку шкільної мистецької освіти (2014 р.), Думки Міністерства освіти про зміцнення естетичної виховної роботи в коледжах та університетах (2019 р.), Думки Генерального офісу Державної ради щодо всебічного зміцнення та вдосконалення естетичного виховання в школах (2015 р.), Думки Міністерства освіти щодо всебічного поглиблення реформи навчальної програми та реалізації фундаментального завдання Ліде Шурен (2014 р.), Повідомлення партійної групи Міністерства освіти Комуністичної партії Китаю щодо вивчення та впровадження духу важливої відповіді Генерального секретаря Сі Цзіньпіна старому професору Центральної академії образотворчих мистецтв (2018 р.). Серед основних напрямів удосконалення роботи з естетичного виховання дітей і молоді визначено: 1) реформування існуючих і розробку нових навчальних курсів мистецького спрямування та включення їх до навчальних планів закладів освіти всіх типів і рівнів; 2) позакласну та позашкільну мистецьку роботу, що має утворювати єдине культурно-мистецьке середовище закладу освіти та місцевої громади; 3) кадрове забезпечення мистецької освіти всіх закладів освіти; 4) наукові дослідження та міжнародну співпрацю у галузі мистецької освіти; 5) модернізацію матеріально-технічного забезпечення та інформатизацію мистецької освіти. The legal framework of aesthetic education and its central component – art education in the People's Republic of China from the 1980s to the present time is analyzed. In particular, the following documents were considered: the Constitution of the People's Republic of China (1982), the Laws of the People's Republic of China on Education (1995) and on Compulsory Education (2018), Resolution of the Central Committee of the CPC and the State Council of the People's Republic of China "On Reform system of public education" (1985), National plan for the development of school art education (2001-2010) (2002), Regulations on the work of art education schools (2002), Opinions of the Ministry of Education regarding the further strengthening of art education in primary and secondary school (2008), Notice of the Ministry of Education on the implementation of experimental districts of art education in rural schools (2013), Several conclusions of the Ministry of Education regarding the promotion of the development of school art education (2014), Opinions of the Ministry of Education on strengthening aesthetic educational work in colleges and universities (2019), Opinions of the General Office of the State Council on comprehensive strengthening and improvement of aesthetic education in schools (2015), Opinions of the Ministry of Education on Comprehensively Deepening Curriculum Reform and Realizing the Fundamental Task of Lide Shuren (2014), Notice of the Party Group of the Ministry of Education of the Communist Party of China on Studying and Implementing the Spirit of General Secretary Xi Jinping's Important Reply to the Old Professor of the Central Academy of Fine Arts (2018). Among the main areas of improvement of work on aesthetic education of children and youth, the following are defined: 1) reforming existing and developing new educational courses in the artistic direction and including them in the curricula of educational institutions of all types and levels; 2) extracurricular and extracurricular artistic work, which should form a single cultural and artistic environment of the educational institution and the local community; 3) personnel provision of art education in all educational institutions; 4) scientific research and international cooperation in the field of art education; 5) modernization of material and technical support and informatization of art education.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, заклади освіти, кадрове забезпечення, позакласна робота, позашкільна робота, матеріально-технічне забезпечення, art education, educational institutions, human resources, extracurricular work, material support, technical support
Цитування
Нормативна база сучасного естетичного виховання в Китаї / Го Іцзян, Чжан Хао, Чжао Бейбей, К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 55. – С. 102–137.