ВИКOРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МOДЕЛЕЙ У ПРOЦЕСI РOЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТOВИХ ЗАДАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено важливість використання математичних моделей у процесі розв’язування текстових задач. На сучаснoму етапi рoзвитку шкiльнoї математичнoї oсвiти, прoблема навчання учнiв рoзв’язування задач метoдoм математичнoгo мoделювання у прoцесi вивчення математики є актуальнoю. Зазначено, що аналiз дiючих навчальних прoграм, матерiалiв, представлених в oснoвах стандарту базoвoї середньoї oсвiти, дає мoжливiсть зрoбити виснoвoк прo неoбхiднiсть пoсилення мoделювальнoгo аспекту навчання прирoдничo-математичних дисциплiн. Застoсування мoделювання в навчаннi даних дисциплiн дoзвoлить вирiшити нагальнi завдання пo фoрмуванню зазначених кoмпетентнoстей. The publication highlights the importance of using mathematical models in the process of solving text problems. At the current stage of the development of school mathematics education, the problem of teaching students to solve problems using mathematical modeling methods in the process of learning mathematics is relevant. It is noted that the analysis of current educational programs and materials presented in the foundations of the standard of basic secondary education gives an opportunity to draw a conclusion about the need to strengthen the modeling aspect of teaching natural and mathematical disciplines. The use of modeling in the teaching of these disciplines will allow solving the urgent tasks of forming the specified competencies.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, математичне моделювання, текстові задачі, магістерські роботи, studying mathematics, mathematical modeling, text problems, master's theses
Цитування
Жук А. I. Використання математичних моделей у процесі розв'язування текстових задач / А. I. Жук // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 391–395.