Методика виконання декоративного натюрморту в техніці олійного живопису

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дипломній роботі розглянуто історію декоративного натюрморту, показано потенційні можливості творення й сприйняття декоративного натюрморту як виду образотворчого мистецтва. Об`єктом дослідження є вирішення художнього образу на прикладі декоративного натюрморту «Іриси». Предметом дослідження є методика виконання декоративного натюрморту в техніці олійного живопису. У першому розділі була оглянута та систематизована дослідницька література за темою виникнення та розвитку декоративної стилізації натюрморту. Було розкрито стилістичні особливості і колористичне рішення натюрморту. Також були визначено технічні прийоми написання натюрморту в техніці олійного живопису. У другому розділі представлено методику виконання декоративного натюрморту. Були надані технічні рекомендації при роботи олійними фарбами. Розроблений урок на тему «Декоративний натюрморт» для закладів загальної середньої школи. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо подальшого вивчення та розповсюдження натюрморту, як жанру образотворчого мистецтва. The diploma work examines the history of decorative still life; the potential possibilities of creating and perceiving of decorative still life as a form of fine art are shown. The object of the study is the solution of the artistic image on the example of the decorative still life "Irises". The subject of the study is the technique of performing a decorative still life using the technique of oil painting. In the first chapter the scientific literature on the topic of the emergence and development of decorative stylization of still life is reviewed and systematized. The stylistic features and color solutions of the still life are revealed. In addition, the techniques of still life painting using the oil painting technique are determined. In the second chapter the technique of performing a decorative still life is presented. Technical recommendations are given for working with oil paints. A lesson on "Decorative still life" for secondary schools is developed. On the basis of the results of the diploma work, conclusions and suggestions are made regarding the further study and dissemination of still life as a genre of fine art.
Опис
Ключові слова
живопис, натюрморт, декоративність, стилізація, олійні фарби, painting, still life, decorativeness, stylization, oil paints
Цитування
Олефір Ю. В. Методика виконання декоративного натюрморту в техніці олійного живопису : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Ю. В. Олефір ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 36 с. : іл. + дод.
Колекції