ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня Магістр присвячена проблемі вивчення особливостей вживання символічних власних імен у сучасній англійській мові. У поданій роботі було розглянуто особливості вживання власних онімів англійської лексики на прикладах назв відомих клубів Англії. Досліджено та систематизовано джерела походження власних імен, їх функціонал та сфери впливу. Виокремлено специфічні особливості символічної інтерпретації власних імен, а також розглянуто можливі труднощі під час перекладу. Проведено практичну апробацію теоретичних тверджень стосовно впливу власних онімів на рівень вивчення та володіння іноземною мовою, а також ефективність застосування подібної практики у навчальному процесі загалом. Запропоновано застосування аналітико-конотативної пошукової роботи серед учнів з метою формування у них навичок когнітивного мислення та розуміння сутності переходу власного оніма у символ. У поданій роботі було обґрунтовано ефективність застосування аналітико-конотативного аналізу, лекційних та практичних занять у навчальному процесі в закладах освіти. Роз’яснено необхідність введення практичної роботи з вивчення та дослідження символічності онімів англійської лексики з метою підвищення рівня вивчення іноземної мови. The Master's thesis is dedicated to the study of the peculiarities of the adoption of symbolic proper names in contemporary English. The research explores the unique aspects of using proper names within the English vocabulary, drawing examples from famous English clubs. The origins of these proper names have been investigated and categorized, including their functions and spheres of influence. A practical test was conducted to validate theoretical statements regarding the influence of proper names on the level of learning and mastery of a foreign language, as well as the effectiveness of such practice in the educational process in general. Furthermore, the study proposes the implementation of analytical and connotative research activities among students to enhance their cognitive thinking skills and comprehension of the transition from a proper name to a symbol. This research underscores the effectiveness of encompassing analytical and connotative analysis into the educational process within academic institutions. The necessity of introducing practical work on studying and researching the symbolism of proper names in the English vocabulary is explained, with the aim of enhancing the level of foreign language learning.
Опис
Ключові слова
феномен символізму, власні імена, конотативне значення, апелятивна форма, інтралігвальні та інтерлінгвальні оніми, культурна приналежність, the phenomenon of symbolism, proper name, connotative meaning, appellative form, intralingual and interlingual onyms, cultural affiliatio
Цитування
Шаповалов І. Р. Особливості вживання символічних власних імен у сучасній англійській мові (на матеріалі англомовної преси) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / І. Р. Шаповалов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 67 с.
Колекції