Методологія вирішення станкової картини на основі етнокультурних особливостей китайського традиційного живопису (Персонажі традиційної китайської опери)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі вивчення літературних джерел схарактеризовано особливості китайського живопису в його історичній ретроспекції. Застосування порівняльно-історичного підходу дозволило здійснити комплексний історикокультурологічний аналіз традиційного китайського живопису, визначити тенденції його еволюції, виявити основні природні та соціальні чинники, що впливають на процес становлення та розвитку китайського живопису. Доведено що традиційне китайське мистецтво ґрунтується на національних релігійно-філософських канонах даосизму та конфуціанства. Саме тому головним методом зображення для китайського живопису залишається лінія, яка символізує нитку призначення, що зв'язує людину з його Дао. Розкрито, що у традиційному китайському живописі злиті воєдино філософсько-культурна, соціальна, релігійна, етична функції, філософія буття. Доведено, що після періоду «ста шкіл» китайський живопис характеризується великою жанровою різноманітністю. Китайські художники починають вчитися в європейських художній академіях і привносити на місцевий ґрунт нові образотворчі техніки і стилі. Проте головної особливістю китайського живопису залишається тонке, чуттєве зображення довкілля та постійна взаємодія художника та глядача. Сучасний китайський живопис поєднує в собі реалістичні канони західного живопису та символізм традиційного китайського живопису. Зібрано і систематизовано літературні джерела щодо історії виникнення та розвитку китайської традиційної пекінської опери та її відтворення в живописі Китаю. Результати теоретичних досліджень кваліфікаційної магістерської роботи були застосовані при розробці і виконанні авторської сюжетної картини «Персонажі традиційної китайської опери» у техніці олійного живопису із застосуванням традиційних китайських мотивів. Матеріали дослідження були використані у педагогічній і художній практиці та апробовані на науково-практичних конференціях. Based on the study of literary sources, the peculiarities of Chinese painting in its historical retrospection are characterized. The application of the comparative-historical approach made it possible to carry out a comprehensive historical and cultural analysis of traditional Chinese painting, to determine the trends of its evolution, to identify the main natural and social factors that influence the process of formation and development of Chinese painting. It is proved that traditional Chinese art is based on the national religious and philosophical canons of Taoism and Confucianism. That is why the main method of representation for Chinese painting remains the line, which symbolizes the thread of purpose that connects a person with his Tao. It is revealed that in traditional Chinese painting, philosophical and cultural, social, religious, ethical functions and the philosophy of being are merged together. It is well-proven that after the period of the "hundred schools" the Chinese painting is characterized by a great variety of genres. Chinese artists begin to study in European art academies and bring new art techniques and styles to their native land. However, the main feature of Chinese painting remains a subtle, sensual depiction of the environment and a constant interaction between the artist and the viewer. Modern Chinese painting combines the realistic canons of Western painting and the symbolism of traditional Chinese painting. The literary sources on the history of the origin and development of Chinese traditional Peking opera and its reproduction in Chinese painting have been collected and systematized. The results of the theoretical studies of the qualifying master's thesis were applied in the development and execution of the author's plot picture "Characters of traditional Chinese opera" in the technique of oil painting with the use of traditional Chinese motifs. The research materials were used in pedagogical and artistic practice and tested at scientific and practical conferences.
Опис
Ключові слова
традиційний китайський живопис, пекінська опера, стилізація, сюжетна картина, traditional Chinese painting, Peking opera, stylization, fine art
Цитування
Жень Фушен. Методологія вирішення станкової картини на основі етнокультурних особливостей китайського традиційного живопису». (Персонажі традиційної китайської опери) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Жень Фушен ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 47 с. : іл. + дод.
Колекції