Використання гаджетів та досягнень новітніх технологій при вивченні івриту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Електроні засоби вивчення мови, незважаючи на їх бурхливий розвиток, все ще не можуть задовольнити потреби у системному вивченні івриту, отже можуть розглядатись лише як засоби допомоги вчителю при підготовці або проведенні занять, або ж як засоби самовдосконалювання та самопізнання для студентів, що вивчають мову. Электронные средства изучения языка, несмотря на их бурное развитие, все еще не могут удовлетворить потребности в системном изучении иврита, следовательно могут рассматриваться только как средства помощи учителю при подготовке или проведении занятий, или как средства самосовершенствования и самопознания для студентов, изучающих язык. Electronic language learning tools, despite their tumultuous development, still cannot meet the needs for systematic study of hebrew, therefore can only be considered as a means of assisting the teacher in preparing or conducting classes, or as a means of self-improvement and self-knowledge for students studying the language.
Опис
Ключові слова
вивчення іноземної мови, новітні технології, іврит, самостійна робота, изучение иностранного языка, новейшие технологии, иврит, самостоятельная работа, learning a foreign language, new technologies, hebrew, individual work
Цитування
Компанієць О. В. Використання гаджетів та досягнень новітніх технологій при вивченні івриту / О. В. Компанієць, В. М. Баличева // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез.2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська ] ; – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 43–44.