Дієприслівник у проекції категорії стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Належність дієприслівника до гібридного класу слів породжує наукові проблеми, зо-крема питання про категорію стану як його граматичну ознаку, невирішеність якого зумовлює актуальність цієї статті. Мета – вивчити можливості існування в дієприслівника однієї з приписуваних йому граматичних ознак – категорії стану. Наукова розвідка дала підстави стверджувати, що дієприслівник дериваційно може бути співвідносний з дієсловами як активного, так і пасивного стану, але ці утворення не становлять корелятивної станової пари, оскільки на реченнєвому рівні це призводить до порушення суб’єкт-об’єктних відношень, отже, категорії стану від мотивувального дієслова дієприслівник не успадковує. Принадлежность деепричастия к гибридному классу слов порождает научные проблемы, в частности вопрос о категории залога как его грамматическом признаке, нерешенность котрого обусловливает актуальность этой статьи. Цель – изучить возможности существования у деепричастия одного из приписываемых ему грамматических признаков – категории залога. Научное исследование дало основания утверждать, что деепричастие деривационно может быть сопоставим с глаголами как активного, так и пасивного состояния, однако эти образования не являются кореллятивной залоговой парой, поскольку на уровне предложения это приводит к нарушению субъект-объектных отношений, таким образом, категорию залога мотивирующего глагола деепричастие не наследует. Dijeprysliv-nyk (Participle) as morphologically specific class of words has always attracted linguists’ attention as its definitely hybrid nature causes ambiguity in differentiating the set of its grammatical features and, consequently, in defining the morphologic status of this word class. One of the most contro-versial is the problem of the Category of Voice if viewed as an inherited from the motivational verb grammatical feature; this problem being unresolved proves the topicality of this analysis. The aim is to study the possibility of a dijepryslivnyk to have one of the attributed features – the Category of Voice. The scientific research lets us aver that a dijepryslivnyk may derivationally correlate with the verbs of both Active and Passive Voice, but these forms prove only the possibility of a dijepryslivnyk to inherit reflexiveness/irreflexiveness from a verb; these forms don’t make a correlative Voice pair because they don’t have the grammatical meaning of Active or Passive Voice. This fact is proved in speech – a dijepryslivnyk can’t express its own subject-object relations as far as it names the action additional to the main one, and thus takes part in the expression of subject-object relations of the basic predicate. So, the Category of Voice is not inherited from the motivational verb by a dijepryslivnyk.
Опис
Ключові слова
українська мова, дієприслівники, гібридний клас слів, категорії стану, станова пара, суб’єкт-об’єктні відношення, украинский язык, деепричастия, гибридный класс слов, категории залога, залоговая пара, субъект-объектные отношения, Ukrainian language, dijepryslivnyks, hybrid class of words, the Category of Voice, Voice pair, subject-object relations
Цитування
Олексенко О. А. Дієприслівник у проекції категорії стану / О. А. Олексенко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 80–85.