Ідентифікація та кількісний аналіз метиленового синього

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метиленовий синій є органічним барвником тіазинового ряду, похідних фенотіазину. Використовується для забарвлення паперу, бавовни, вовни і шовку в яскраво-синій колір. Він інтенсивно забарвлює тканини живого організму, тому його використовують в якості барвника в мікроскопії та гістології. Метиленовий синій використовується в аналітичній хімії як окислювально-відновного метал-хромового індикатора для визначення катіонів магнію, кальцію, кадмію, кобальту, нікелю, цинку; як реагент для фотометричного визначення титану, тіоціанатів, хлоратів, перхлоратів. Метиленовий синій широко використовується в якості протиотрути при отруєнні ціанідами, чадним газом, сірководнем, нітритами, аніліном і його похідними; як антисептик у вигляді спиртового розчину, застосовується при опіках, піодермії, фолікуліт тощо. Він також використовується в тестуванні очищення активованого вугілля і в акваріумах як антисептик. Актуальність дослідження обумовлена ​​широким використанням метиленового синього в медицині і хімічному аналізі. Вивчення наявності та змісту метиленового синього в профілактичних і гігієнічних засобах «Розчин метиленового синього 1% спирту», ​​ТОВ «Леда», «Розчин метиленового синього водно-спиртового 1%» ПАТ «Монфарм»; санітарний кондиціонер для акваріумної води "Метиленовий синій водний розчин 1%" АВЗ "АВЗ". Для контролю реакції проводили з кристалічним метиленовим синім. Дослідження показало, що вміст метиленового синього у всіх цих продуктах збігається з даними виробників. Дослідження показало, що якісна реакція метиленового синього з лужним розчином глюкози може бути використана в шкільному хімічному експерименті при вивченні органічної хімії в 9 класі на тему «Основні поняття органічних сполук» і в 11 класі на тему «Органічні сполуки», так як ці речовини доступні і безпечні. Метиленовый синий является органическим красителем тиазинового ряда, производным фенотиазина. Используется для окраски бумаги, хлопка, шерсти и шелка в ярко-синий цвет. Он интенсивно окрашивает ткани живого организма, поэтому его используют в качестве красителя в микроскопии и гистологии. Метиленовый синий используется в аналитической химии в качестве окислительно-восстановительного металл-хромового индикатора для определения катионов магния, кальция, кадмия, кобальта, никеля, цинка; в качестве реагента для фотометрического определения титана, тиоцианатов, хлоратов, перхлоратов. Метиленовый синий широко используется в качестве противоядия при отравлении цианидами, угарным газом, сероводородом, нитритами, анилином и его производными; в качестве антисептика в виде спиртового раствора, применяется при ожогах, пиодермии, фолликулите и тому подобное. Он также используется в тестировании очистки активированного угля и в аквариумах в качестве антисептика. Актуальность исследования обусловлена ​​широким использованием метиленового синего в медицине и химическом анализе. Изучение наличия и содержания метиленового синего в профилактических и гигиенических средствах «Раствор метиленового синего 1% спирта», ООО «Леда», «Раствор метиленового синего водно-спиртового 1%» ПАО «Монфарм»; санитарный кондиционер для аквариумной воды "Метиленовый синий водный раствор 1%" АВЗ "АВЗ". Для контроля реакции проводили с кристаллическим метиленовым синим. Исследование показало, что содержание метиленового синего во всех этих продуктах совпадает с данными производителей. Исследование показало, что качественная реакция метиленового синего с щелочным раствором глюкозы может быть использована в школьном химическом эксперименте при изучении органической химии в 9 классе по теме «Основные понятия органических соединений» и в 11 классе по теме «Органические соединения», так как эти вещества доступны и безопасны. Methylene blue is an organic dye of the thiazine series, a derivative of phenothiazine. It is used for coloring paper, cotton, wool and silk in a bright blue color. It intensively colors the tissues of a living organism, so it is used as a dye in microscopy and histology. Methylene blue is used in analytical chemistry as an oxidation-reducing metal-chrome indicator for the determination of cations of magnesium, calcium, cadmium, cobalt, nickel, zinc; as a reagent for the photometric determination of titanium, thiocyanates, chlorates, perchlorates. Methylene blue is widely used as an antidote for poisoning with cyanides, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitrites, aniline and its derivatives; as an antiseptic in the form of an alcoholic solution, is used for burns, pyoderma, folliculitis, and the like. It is also used in water purification testing of activated charcoal and in aquariums as an antiseptic. The relevance of the study is due to the wide use of methylene blue in medicine and chemical analysis. The study of the presence and content of methylene blue in prophylactic and hygienic means «A solution of methylene blue 1% alcohol», LLC «Leda», «A solution of methylene blue water-alcohol 1%» of PJSC «Monfarm»; sanitary conditioner for aquarium water "Methylene blue water solution 1%" AVZ "AVZ". For control, reactions were carried out with crystalline methylene blue. The study showed that the content of methylene blue in all of these products coincides with the data of manufacturers. The study showed that a qualitative reaction of methylene blue with an alkaline glucose solution can be used in a school chemical experiment in the study of organic chemistry in Grade 9 in the topic "Basic concepts of organic compounds" and in class 11 in the "Organic compounds" topic, since these substances are available and safe.
Опис
Ключові слова
хімія, метиленовий синій, кількісний аналіз, химия, метиленовый синий, количественный анализ, chemistry, methylenic blue, quantitative analysis
Цитування
Фозекош К. М. Ідентифікація та кількісний аналіз метиленового синього / К. М. Фозекош, С. Ю. Макєєв // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 106–107.