Розвиток системи управління закладом освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали розкривають теоретико-прикладні аспекти розвитку системи управління закладами освіти в контексті реалізації Закону України «Про освіту», підготовки керівних кадрів нової формації, менеджерів різних сфер народного господарювання. У збірнику висвітлено інноваційні підходи до управління закладом освіти, проаналізовано питання управління якістю освіти й освітньої діяльності, професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників. Видання буде корисним для здобувачів освіти менеджерських спеціальностей, керівників закладів освіти різних типів, працівників системи освіти, у т.ч. підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. The materials reveal the theoretical and practical aspects of the development of the management system of educational institutions in the context of the implementation of the Law of Ukraine "On Education", training of management personnel of the new formation, managers of various spheres of national economy. The collection highlights innovative approaches to management educational institution, analyzed the issues of quality management of education and educational activities, professional development of pedagogical and scientific-pedagogical employees The publication will be useful for students of managerial specialties, heads of educational institutions of various types, system employees education, including training and advanced training of educational managers.
Опис
Ключові слова
управління, заклади освіти, менеджери, якість освіти, освітній процес, інновації, management, educational institutions, managers, quality of education, educational process, innovations
Цитування
Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 325 с.