ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

dc.contributor.authorЯкимович, Д. Д.
dc.date.accessioned2024-02-06T09:52:53Z
dc.date.available2024-02-06T09:52:53Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей; виявлено структуру та схарактеризовано особливості досліджуваної підготовки; визначено критерії та показники готовності майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей; схарактеризовано її рівні; уточнено сутність понять «соціальне виховання підлітків у центрах соціально-педагогічної реабілітації дітей», «соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей»; «підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей»; критерії, показники та рівні соціальності підлітків; подальшого розвитку набули засоби навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, а також форми і методи соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Практична значущість результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка») комплексом засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, який включає: лекційне заняття на тему «Соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей»; семінарсько-практичне заняття на тему «Прикладні аспекти соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей»; соціально-виховний захід на тему «Провідна роль соціальних працівників у забезпеченні ефективності соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей»; доповнення лекційного заняття на тему «Технології соціально-педагогічної роботи в сфері дозвілля» (дисципліна «Технології соціально-педагогічної роботи») матеріалом про можливість використання засобів театрального мистецтва в соціально-виховній роботі з підлітками – вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «соціальне виховання», «соціальність», «соціальне виховання підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей», «соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально психологічної-реабілітації дітей» (проаналізовано сутність та виявлено особливості). Розроблено та теоретично обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей», виявлено її структуру та особливості, розглянуто готовність майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. З урахуванням визначених особливостей розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. У третьому розділі розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. На констатувальному етапі на підставі визначених критеріїв (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, особистісний, діяльнісний) та показників рівнів (високий, середній, низький) готовності майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей було проведено діагностування наявного її рівня у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка») Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності задля забезпечення підвищення рівня досліджуваної готовності. Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи з метою виявлення ефективності впровадження розробленого комплексу засобів. The purpose of the study research involved the development, theoretical substantiation, and experimental verification of a set of tools for preparing future social workers for the social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of socio-psychological rehabilitation of children. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that for the first time a set of tools for preparing future social workers for the social upbringing of teenagers by the means of theatrical art in the centers of socio-psychological rehabilitation of children has been developed and theoretically substantiated; the structure and features of the studied preparation were characterized; the criteria and indicators of the readiness of future social workers for the social education of teenagers by the means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children are defined; its levels are characterized; the essence of the concepts «social education of teenagers in the centers of socio-pedagogical rehabilitation of children», «social-pedagogical activity of social education of adolescents by means of theatrical art in centers of socio-psychological rehabilitation of children» was specified; «training of future social workers for social education of teenagers by means of theatrical art in centers of social and psychological rehabilitation of children»; criteria, indicators and levels of sociability of teenagers; the means of educational and methodological support for the training of future social workers for the social education of teenagers by the means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children, as well as the forms and methods of socio-pedagogical activities for the social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children acquired further development. The practical significance of the research results lies in supplementing the work programs of disciplines for preparing of students of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 231 Social work (educational program «Social pedagogy») with a set of means for preparing future social workers with means of social education of teenagers of theatrical art in the centers of socio-psychological rehabilitation of children, which includes: a lecture class on the topic «Social and pedagogical activities for the social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children»; seminar-practical class on the topic «Applied aspects of socio-pedagogical activity on the social upbringing of teenagers by means of theatrical art in the centers of sociopsychological rehabilitation of children»; socio-educational event on the topic «The leading role of social workers in ensuring the effectiveness of social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children»; supplementing the lecture session on the topic «Technologies of social-pedagogical work in the sphere of leisure» (discipline «Technologies of social-pedagogical work») with material on the possibility of using the means of theatrical art in social-educational work with teenagers – pupils of the centers of socio-psychological rehabilitation of children.
dc.identifier.citationЯкимович Д. Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / Д. Д. Якимович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13825
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмайбутній соціальний працівник
dc.subjectсоціальне виховання
dc.subjectсоціальне виховання підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації
dc.subjectпідлітки
dc.subjectцентр соціально-психологічної реабілітації дітей
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльність
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectfuture social worker
dc.subjectsocial education
dc.subjectsocial education of teenagers in centers of socio-psychological rehabilitation
dc.subjectteenagers
dc.subjectcenter of social-psychological rehabilitation of children
dc.subjectsocio-pedagogical activity
dc.subjectprofessional preparation
dc.titleПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
dc.title.alternativeThe Preparation of the Future Social Workers for Social Education of Teenagers by Means of Theatrical Art in Centers of Social and Psychological Rehabilitation of Children
dc.typeOther
Файли
Колекції