СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Система управління освітою за останні роки зазнала кардинальних змін зокрема через перехід до нової моделі розвитку суспільства. Як наслідок, виникла потреба у підвищенні рівня автономії закладів вищої освіти, їх адаптації до мінливих вимог ринку праці, підвищенні академічної і професійної мобільності студентів та викладачів. Мета статті – розкрити деякі сучасні технології здійснення моніторингу діяльності закладів освіти різного рівня. Механізм управлінської діяльності передбачає: діагностику, керування, моніторинг та здійснюється циклічно. Структурування, постановка мети і завдань, прогнозування передбачуваних результатів діяльності, складання плану та алгоритму дій на усіх етапах адміністрування передбачають аналітику цілей. Популярним методом формування цілей є метод МВО: Management By Objectives. Згідно з ним можна сформувати такі цілі діяльності закладу освіти як: соціально-економічні цілі, місія, стратегія, цілі за конкретними видами діяльності закладу, цілі особистісного розвитку учасників освітнього процесу, цілі окремих відділів, структур закладу освіти. Найбільш актуальним та ефективним технологіями аналізу цілей є такі: SWOT-аналіз завданнями якого є допомога в унаочненні та оцінці усіх чинників (внутрішніх і зовнішніх), які впливають на прийняття рішень, а також допомога у визначенні можливостей розвитку закладу освіти, метою проведення SWOT-аналізу якості освіти є виявлення позитивних і негативних факторів; частиною SWOT-аналізу є модель PRIMO F, яка забезпечує узгоджену основу для порівняння; метод Delphi – це структура процесу прогнозування, заснована на результатах кількох раундів анкет, надісланих групі експертів, що поєднує переваги експертного аналізу з елементами «мудрості натовпу»; онлайн-інструменти щоб анонімно відповідати на запитання анкети, отримувати відгуки, обговорювати та переглядати свої відповіді, щоб побачити, чи зможуть вони досягти консенсусу експертів; PESTLE-аналіз – аудит шести зовнішніх впливів на заклад освіти: політичний, економічний, соціологічний, технологічний, законодавчий, вплив навколишнього середовища. The education management system has undergone radical changes in recent years. This was due to the transition to a new model of social development. As a result, there is a need to increase the level of autonomy of higher education institutions, their adaptation to the changing demands of the labor market, increasing the academic and professional mobility of students and teachers. The purpose of the article is to reveal some modern technologies for monitoring the activities of educational institutions of different levels. The mechanism of management activities involves diagnosis, management, monitoring and is carried out cyclically. Structuring, setting goals and objectives, forecasting the expected results of activities, drawing up a plan and algorithm of actions at all stages of administration involve the analysis of goals. A popular method of goal setting is the MBO method: Management By Objectives. According to him, it is possible to form the goals of the educational institution. They are: socio-economic goals, mission, strategy, goals for specific activities of the institution, the goals of personal development of participants in the educational process, the goals of individual departments, structures of the educational institution. The most relevant and effective technologies of goal analysis are as follows: SWOT-analysis which aims to help identify and assess all factors (internal and external) that influence decision-making, as well as help determine opportunities for educational institution development, SWOT-analysis the quality of education is the identification of positive and negative factors; part of the SWOT analysis is the PRIMO-F model, which provides an agreed basis for comparison; the Delphi method is a structure of the forecasting process based on the results of several rounds of questionnaires sent to a group of experts; online tools, to answer questionnaire questions anonymously, receive feedback that represents a “group answer”, discuss and review their answers to see if they can reach a consensus of experts; PESTLE-analysis - audit of six external influences on the educational institution: political, economic, sociological, technological, legislative, environmental impact.
Опис
Ключові слова
освіта, моніторинг, технології моніторингу, заклад вищої освіти, управління, адміністративний менеджмент, мониторинг, управление, education, monitoring, monitoring technologies, institution of higher education, management, administration management
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Сучасні технології моніторингу діяльності закладів освіти / А. В. Боярська-Хоменко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Л. М. Калашнікова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 57. – С. 7–19. DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.57.01