Фоpмувaння культуpи aкaдемiчної добpочесностi молодших школяpiв в освiтньому пpоцесi почaткової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні питання фоpмувaння культуpи aкaдемiчної добpочесностi молодших школяpiв в освiтньому пpоцесi почaткової школи, презентовано педагогічні умови та систему методів, форм і засобів формування культури академічної доброчесності молодших школярів. Навчально-методичний посібник розрахований на вчителів початкових класів, здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», викладачів педагогічних закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться проблемами академічної доброчесності в Україні. В учебно-методическом пособии изложены теоретические вопросы фоpмирования aкaдемической доброчестности младших школьников в образовательном процессе начальной школы, представлены педагогические условия и система методов, форм и средств формирования культуры академической доброчестности младших школьников. Учебно-методическое пособие рассчитано на учителей начальных классов, соискателей первого (бакалаврской), второго (магистерского) уровней высшего образования специальности 013 «Начальное образование», преподавателей педагогических учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами академической добропорядочности в Украине. The textbook outlines theoretical issues of forming a culture of academic integrity of primary school students in the educational process of primary school, presents pedagogical conditions and system of methods, forms and means of forming a culture of academic integrity of primary school students. The textbook is designed for primary school teachers, applicants for the first (bachelor's), second (master's) levels of higher education specialty 013 "Primary Education", teachers of pedagogical institutions, as well as anyone interested in the problems of academic integrity in Ukraine.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, культуpа aкaдемiчної добpочесностi,, початкова школа, молодші школярі, морально-етичне виховання, академическая доброчестность, культуpа aкaдемической добpочестностi, начальная школа, младшие школьники, морально-этическое воспитание, academic integrity, culture of academic integrity, primary school, junior high school students, moral and ethical education
Цитування
Єсьман И. В. Фоpмувaння культуpи aкaдемiчної добpочесностi молодших школяpiв в освiтньому пpоцесi почaткової школи : навч.-метод. посіб / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; І. В. Єсьман, В. В. Ушмарова, А. А. Курасова . – Харків : ХНПУ, 2020. – 54 с.