ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМ У СЛОВНИКУ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Анотація
Розвідка присвячена проблемі опису семантики лексем, що наявні в мові фольклору. Питання, які пов’язані з дослідженням семантики слова, завжди будуть у центрі уваги мовознавців, бо вона нале- жить до найбільш змінних і динамічних рівнів мови. Значеннєвий бік вербальних одиниць перебував у центрі уваги науковців здавна, мабуть, ще з часів зародження філологічної науки як такої, проте й досі, на жаль, маємо чимало недостатньою мірою досліджених або загалом нерозроблених проблем. До таких належить зокрема й питання семантичної своєрідності фольклорного слова та його лексикографічної репрезентації. Мова фольклору становить важливу складову національної мови, але вона, як не дивно, не була об’єктом цілеспрямованого лексикографування. Тому сьогодні необхідно розробляти методологічні засади та принципи лексикографічного опису словесних одиниць, що функціонують у мові фольклору. Відсутність усталених методологічних підходів і принципів лексикографічної параметризації вербальних одиниць усної народної творчості, а також і безпосередніх багатосторінкових практичних спроб такого опису, зумовлює актуальність нашої роботи. Мета статті полягатиме в поданні деяких зразків лексикографічної параметризації семантики різних словесних фактів, наявних у текстах фольклору. Її досягнення передбачатиме добирання типових словесних одиниць, що функціонують у мові усної народ- ної творчості, з’ясування основних особливостей семантики фольклорного слова, а також безпосереднє наведення зразків лексикографування мовних фактів усної народної словесності. Приклади обов’язково супроводжуватимемо контекстами, які безпосередньо вилучатимемо з текстів усної народної твор- чості. Відзначимо, що семантика слів, уживаних у текстах фольклору, має виразну специфіку, оскільки такі лексеми можуть мати у своїй структурі конотативні оцінні, етнокультурні, символічні та інші значення, що потребують певного відображення в словниковій статті. Для фольклорного слова часто характерна й максимальна узагальненість семантики слова. Усі зазначені особливості мають найти відображення в словниковій статті, а представлені в цій розвідці напрацювання, сподіваємся, будуть використані в подальшому для створення повноцінного «Словника мови усної народної словесності». The article is devoted to the problem of describing the semantics of lexemes present in the language of folklore. Issues related to the study of word semantics will always be in the focus of linguists' attention, as it is one of the most variable and dynamic levels of language. These include, in particular, the question of the semantic originality of a folklore word and its lexicographic representation. The language of folklore is an important component of the national language, but it, surprisingly, was not the object of purposeful lexicography. Therefore, today it is necessary to develop methodological principles and principles of lexicographic description of verbal units present in the language of folklore. The lack of established methodological approaches and principles of lexicographic parameterization of language facts of oral folk art, as well as direct multi-page practical attempts of such a description, determines the relevance of our work. The purpose of the article will be to present some examples of lexicographic parameterization of the semantics of various verbal facts found in various folklore texts. Achieving the set goal will consist in identifying typical verbal units that function in the language of folklore, clarifying the main features of the semantics of a folklore word, providing examples of lexicographic description of linguistic facts of folklore. Examples will necessarily be accompanied by contexts, which will be taken directly from the texts of oral folk art. It should be noted that the semantics of words used in folklore texts has a distinct specificity, since such lexemes can have connotative evaluative, ethnocultural, symbolic and other meanings in their structure, which require a certain reflection in the dictionary article. A folklore word is often characterized by maximum generalization of the semantics of the word. All the mentioned features should be reflected in the dictionary article, and the work presented in this survey will hopefully be used in the future to create a full-fledged "Dictionary of the language of oral folk literature".
Опис
Ключові слова
семантика, Словник мови фольклору, лексикографія, тлумачення, словникова стаття, semantics, Dictionary of the Language of Folklore, lexicography, interpretation, dictionary entry
Цитування
Сердега Р. Л.Особливості опису семантичної структури лексем у Словнику мови українського фольклору / Р. Л. Сердега // Львівський філологічний часопис. – 2023. – № 13. – С. 166–173. https://doi.org/10.32447/2663-340X-2023-13.25