НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКА ЕЛІТА ТА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник складено з тез доповідей, виголошених 29 березня 2023 р. під час роботи наукової конференції «Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації», що була присвячена 95-й річниці з дня народження доктора історичних наук, професора В. Я. Білоцерківського. Тематика статей охоплює актуальні проблеми формування інтелектуального потенціалу нації через систему національної освіти; шляхам формування національної еліти в Україні; розгляду науково-освітянської еліти як інтелектуально-духовного ядра українського суспільства; персоналіям науковців та освітян. Видання розраховане на науковців, здобувачів освіти різних рівнів, усіх, хто цікавиться історією України. The collection is composed of abstracts presented on 29 March 2023 during the scientific conference "Scientific and Educational Elite and the Formation of the Intellectual Potential of the Ukrainian Nation", dedicated to the 95th anniversary of the birth of Doctor of Historical Sciences, Professor V. Y. Bilotserkivskyi. The articles cover topical issues of forming the intellectual potential of the nation through the national education system; ways of forming the national elite in Ukraine; consideration of the scientific and educational elite as the intellectual and spiritual core of Ukrainian society; personalities of scientists and educators. The publication is intended for scholars, students of various levels of education, and anyone interested in the history of Ukraine.
Опис
Ключові слова
історія України, науково-освітянська еліта, історіографія, національна освіта, наукові школи, краєзнавство, педагогічна спадщина, Білоцерківський В. Я., history of Ukraine, scientific and educational elite , historiography , national education, scientific schools, local history, pedagogical heritage, V. Y. Bilotserkivskyi
Цитування
Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 296 c.